En iyi Dinleme Cihazı Casus Böcek Arama ve Tespit Cihazları

En iyi Böcek Arama ve Tespit Cihazları

Böcek arama ihtiyaçlarında kullanılabilecek en başarılı ve doğru çözümleri yıllardır resmi kurumlar ve diğer tüm tüketici ile buluşturan AG34 son 3 yılın en başarılı cihazlarını sunmaya devam etmektedir. Bu gruptaki ürünlerde satış sonrası eğitimleri de ofisimizde detaylı olarak ücretsiz sunulmaktadır.

Tüm Kablosuz Gizli Dinleme Cihazları ve Kablosuz Gizli Kameraları tespit eden en iyi cihazlar :

D-110K  Profesyonel Böcek Arama ve Tespit Dedektörü

EX-10 Gelişmiş Profesyonel Böcek Arama Cihazı Seti

Expert-PRO Hi-Tech Gelişmiş Profesyonel Böcek Arama Cihazı Seti

GKT-S1 Profesyonel Gizli Kameralı Böcek Arama ve Tespit Cihazı Seti

D-5019 Casus Cep Telefonu ve Gsm Dinleme Cihazı Dedektörü

WCF1 Profesyonel Geniş Bandlı Gizli Kamera Tespit Cihazı

Dinleme Cihazları ve Lazerli Gizli Kamera Tespiti için ComboSet

ST-7 Lazerli Dinlemeyi Tespit eden L-IR Dedektör

OSCOR CPM-700 Askeri Tip Gelişmiş Profesyonel Böcek Arama Cihazı

TEC110 Resmi Kurum ve Kuruluşlar için Askeri Tip Böcek Arama Kamerası

Askeri Tip SPECTRAN RAPTOR Casjus Böcek Arama ve Analiz Sistemi

7/24 Profesyonel Casus Böcek Arama ve Tespit Hizmeti için

7/24 Profesyonel Casus Böcek Arama ve Tespit Hizmeti için

www.724bocekarama.com

Böcek Arama Hizmetimiz AG34 Elektronik ve Güvenlik Sistemleri Güvencesi ve Uzmanlığında Sunulmaktadır.

Türrkiye’nin Özel Sektördeki ilk Böcek Arama Hizmeti Uygulayıcısı

AG34

Tel : 0 216 4726188

Casus Cihaz Dinleme Cihazı ve Gizli Kamera Arama Servisi Hizmeti

Casus Cihaz Dinleme Cihazı ve Gizli Kamera Arama Servisi Hizmeti

Türkiye’nin ilk ve en çok tercih edilen Casus Böcek Dinleme Cihazı ve Gizli Kamera Arama Tespit hizmeti sunan firması olan AG34 ile çözüme ulaşırsınız.

Böcek Arama Hizmeti – Servisimiz ile yaşamınızdaki gizli dinleme ve gizli görüntülenme risklerinden kurtulabilirsiniz. Firmamız ve Teknik personelimiz 1999 yılından bu yana özel sektör ve resmi kurumlar – kuruluşlardan gelen tüm böcek tarama taleplerini; en iyi şekilde ve eksiksiz olarak cevaplandırarak en üst seviyede teknik güvenliklerini sağlamıştır. AG34 böcek arama hizmetini konunun en iyisi olan Amerika, İngiltere ve İsrail’deki firmaları ile aynı seviyede ve aynı teknik techizatlar eşliğinde sunmaktadır.

AG34 Casus Böcek Arama Hizmeti’ni Türkiye’deki tek “American National Association of Investigative Specialist” Lisansı ile sunan firmasıdır. Konunun eğitimi teknik yetkilimiz tarafından yılda 2 kez olmak üzere Amerika’daki ilgili kurumlar nezdinde alınmakta olup, 11 adedi Amerika’dan, 1 adedi Türkiye TRAC’dan alınma A sınıfı olmak üzere toplamda 12 adet sertifika+lisans sahibidir.

TRAC (Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti) Telsiz ve Frekans Tekniği konsusundaki yeterliliğe göre yılda yalnızca 2 kez yapılan sınavlar sonucunda lisans vermekte olan tek resmi kurumdur.

Doğru hizmeti, doğru adresten almak için AG34 Electronics & Security ile iletişim kurunuz.

Tel : +90 216 4726188

Web Sitelerimiz : www.teknikbocekarama.com  /   www.tespithizmeti.com / www.casusbocekarama.com  /  www.bocektarama.com  /  www.tscm.in  /  www.arge34.com  /  www.profesyonelbocekarama.com  / www.istanbulbocekarama.com  /  www.ankarabocekarama.com  /  www.probocekarama.com  /  www.dinlemetespiti.com  /  www.bocekaramaservisi.com  /  www.vericiarama.com  /  www.bocektaramatespit.com  /  www.teknikdinleme.com  /  www.dinlemetespithizmeti.com

Başbakan’ın Odasında Dinleme Cihazı Bulundu iddiası !

Profesyonel Casus Böcek Tarama ve Tespit Hizmeti Almanın Önemi !.

Gizli dinleme ve Gizli Kameralar her yerde karşınıza çıkabiliyor ve bilgi güvenliğinizi riske edebiliyor. Makam odalarında, toplantı odalarında ve bilginin değer arzettiği her yer ve mekanda karşınıza çıkabiliyor. Bir casus böceğin yerleştirilmesinin nderedeyse imkansız olarak kabul edildiği bir makam olan devlet başkanı odasından dahi çıkabiliyor. Bu noktaya gelene kadar her kurum ve kuruluşta bu riskin daha katmerli bir biçimde var oluğu da bir gerçek. Neredeyse her konuşmanın yapıldığı ortamlar, ev, araba ve işyerlerinin bu risk altında olduğu da bir gerçek.

Böcek Arama hizmetinin, konuya hakim gerçek (!) uzman kişilerce yapılmaması neticesinde ise çok daha vahim sonuçlar doğabilmektedir. Sunulan hizmet neticesinde ortamdan  “Burada casus böceğe rastlamadık, burada dinleme cihazı yok” diyerek ortamdan çıkılmasının ardından mekan sahibini daha büyük riskler beklemektedir. Sözde böcek arama uzmanının yaptığı çalışma sonucunda “Yok” denmesi ile mekan sahibi kendini daha rahat hissetmekte ve konuşamalarını daha alenen ve kendini güvende hissetmenin verdiği rahatlıkla yapmaktadır. Oysaki yapılan “Böcek Arama” çalışmasının; konunun uzmanı olmaksızın, bu işi müşterinin çok kolay kandırılabildiği bir sektör olarak görüp kendine meslek edinen sayısız kişi ve firmanın sunmaya çalıştığı da bir gerçektir.

Kurum ve kuruluşların bu çalışma için hizmet talep ettiği firmanın, bu konudaki geçmişi, lisansları, bilgi seviyesi ve teknik yeterliliğinin olup olmadığının gözedilerek seçilmemesi sonucunda casus böcekler ile birlikte yaşayan kurumlar olarak elektronik güvenliklerini riske etmeye devam etmektedirler.

Bu nedenle ” Casus Böcek Arama Hizmeti”nin çok özel bir konu olduğu ve bu alanda özel eğitimler ve bu dalda uzmanlığın oluşabilmesi adına istihbarat elektroniği platformunda tecrübe gerektiğinin de bilinmesi gerekmektedir. Pazarlamacılıktan, tekstil piyasasından, oto müzik ve cd satıcılığından, tv tamirciliğinden, alarm ve güvenlik kameracılığından vs. “Böcek Arama Hizmeti” sunma konusuna geçiş yapıp bir anda uzman olanlara teslim olan kurum ve kuruluşların konuya daha ciddi eğilmeleri gerekmektedir.

AG34 Elektronik, Profesyonel Casus Böcek Arama Hizmeti konusunda özel sektörde Türkiye’deki ilk hizmet sunan ve bu dalda 12 adet lisans sahibi olan tek firmasıdır. Detaylı bilgi için : www.arge34.com ve www.bocekaramahizmeti.com sitelerini nceleyebilirsiniz.

Son günlerde patlak veren bir haber de bu konudaki ciddiyeti gözler önüne sermektedir.

İşte o haber :

Bu iddianın sahibi CHP’li Tekin “Erdoğan yakın korumalarını bu yüzden değiştirdi.

Bu iddianın sahibi CHP’li Tekin “Erdoğan yakın korumalarını bu yüzden değiştirdi. Başbakan’ı dinleyen kim, açıklasın” dedi…

CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Gür­sel Te­kin, Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın ma­kam oda­sın­da din­le­me ci­ha­zı bu­lun­du­ğu yö­nün­de bil­gi al­dık­la­rı­nı söy­le­di. Te­kin, Başbakan Er­do­ğa­n’­a “Ma­ka­mın­da din­le­me ci­ha­zı bu­lun­du mu? Se­ni kim din­li­yor?” di­ye sor­du. Te­kin, SÖZ­CÜ­’ye çar­pı­cı açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Te­kin yak­la­şık bir ay ka­dar ön­ce Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın özel­lik­le Meclis’­te­ki ma­kam oda­sı­nın ade­ta ta­lan edil­di­ği­ni an­lat­tı. İş­te o id­di­alar:

Dö­şe­me­ler sö­kül­dü

Tadilat adı al­tın­da, kül­tür var­lı­ğı ol­du­ğu için sö­kül­me­si sa­kın­ca­lı olan bü­tün yer dö­şe­me­le­rinin sö­kü­le­rek odada din­le­me ci­ha­zı aran­dı­ğı du­yum­la­rı­nı al­dık.

Makam odasının ta­ba­nın­da­ki ah­şap ya­pı­la­rı, du­var ay­dın­lat­ma­la­rı bi­le tamamen sö­kül­dü. Tüm re­sim­le­rin çer­çe­ve­le­ri, sak­sı­la­ra ka­dar el­den ge­çi­ril­di. Fo­toğ­raf çe­kil­me­si ya­sak ol­du­ğu için gö­rün­tü­le­te­me­dik.

Madem ta­mi­rat­tı bu gö­re­vi ne­den Baş­ba­kan­lık ko­ru­ma­la­rı yap­tı. Eğer ta­di­lat ise dev­le­tin po­li­si­ne bu işi yap­tır­mak­tan utan­mı­yor mu? Her­ke­sin din­len­di­ği bir ül­ke­de bu kor­ku eğer Baş­ba­ka­n’­a ka­dar var­mış­sa du­rum bir hayli va­him de­mek­tir.

Başbakan’ın düz­gün kul­lan­ma­dı­ğı Mecli­s’­te­ki ma­ka­mın­da iki adet din­le­me ci­ha­zı bu­lun­du­ğu du­yum­la­rı­nı al­dık. Son­ra­ki sü­reç­te beş yıl­dır ya­nın­dan ayır­ma­dı­ğı Baş­ba­kan­lık Ko­ru­ma Dai­re Baş­ka­nı Meh­met Yük­sel ile Ko­ru­ma Mü­dü­rü Ze­ki Bu­lut gö­rev­le­ri­ni dev­ret­ti.

Erdoğan ne­den yanından bir an olsun ay­rıl­ma­yan yakın ko­ru­ma­la­rı­nı ta­ma­men de­ğiş­tir­me ih­ti­ya­cı duy­du?

Buradan Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­a so­ru­yo­rum: Ma­ka­mından din­le­me ci­ha­zı çık­tı mı? Se­ni kim din­li­yor? Han­gi is­tih­ba­rat bi­rim­le­ri pe­şin­de? ABD gü­düm­lü po­li­ti­kan ya­kın­dan mı ta­kip edi­li­yor? Ma­ka­mına ka­dar gi­rip kim din­le­me ci­ha­zı yer­leş­tir­di? Bu din­le­me­le­re makamındaki han­gi giz­li top­lan­tı­lar ta­kıl­dı?

Başak Kaya / Sözcü

Kaynak : Sözcü Gazetesi

Profesyonel Böcek Arama Cihazı Seti

EX-10 Profesyonel Casus Böcek Tarama ve Tespit Cihazı Seti

RESMİ KURUMLAR , DEDEKTİFLİK FİRMALARI , GÜVENLİK FİRMALARI, BÖCEK ARAMA HİZMETİ veren FİRMALAR  ve GÜVENLİĞE ÖNEM VEREN TÜM ÖZEL ŞİRKETLER İÇİN !

2011′in en çok satan ve tercih edilen casus böcek arama ve tespit cihazları !.. Herşey tek bir set içinde !. Kullanım eğitimi kapsamlı olarak AG34 tarafından satış sonrası ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Profesyonel seviyede eksiksiz (!) bir böcek tarama setidir. Geniş spektrumlu frekans taraması ile çalışma prensibi ve metodu ne olursa olsun tüm kablosuz dinleme cihazları, gizli kameraların ve cihazlarının tespitini yapabilen bir dedektör sistemidir. Casus Böcek kavramıyla tanımlanan her türlü cihazı tespit edebileceğiniz serisinin en üst modeli cihazlardan oluşturulmuştur bir settir.

Sistem İçeriği :

D-110K – FC6002MKII Profesyonel Böcek Tarama Cihazı Seti – ( incele )
0 – 6000 Mhz Frekans aralığındaki kablosuz yapıda çalışan tüm Dijital ve Analog dinleme cihazları, video/kamera vericilerinin lokasyonunu ve varlığını tespit etmek için kullanılır. Yüksek hassasiyetli özel böcek tarama probu; detaylı ve hassas bir ortam taraması yapabilmenizi sağlar. Aynı zamanda erişilmesi zor yerler ve özellikle tavandaki ışık armatürleri vb. gibi antenin yakınlaştırılmasının zor olduğu noktalarda kullanım pratikliği sağlar. Olası bir casus böcek cihazının tam yerini tespit edebilmenizi sağlayan bir böcek tespit cihazdır.

D-114 - FC5002 Kablosuz Analog Dinleme Cihazları Tespit Dedektörü / Audio Monitor – ( incele )
30Mhz – 900 Mhz Kablosuz Ses Dinleme Cihazlarının uzaktan tespiti ve doğrulaması için kullanılır.

D-6250 Kablosuz Gizli Kamera Tespit Cihazı – ( incele )
LCD ekranlı Kablosuz Gizli Kamera Tespit Cihazıdır. Çevredeki kablosuz gizli kamerayı cihazı gezdirmenize gerek kalmadan uzaktan tespit ederek kamera görüntüsünü de aynı zamanda ekranında gösterebilen bir Video Dedektörüdür.

D-308 Lazerli Kamera Dedektörü – ( incele )
Kablolu ve Kapalı devre gizli kameraların tespiti için kullanılır. Kendi hafızasına kayıt yapan veya kablo tesisatı döşenerek yapılmış gizli kamera uygulamalarını, kameranın lensini tespit etmek suretiyle tam yerini optik olarak belirlemenizi sağlar.

D-006 – SC1Plus Frekans Okuyucu – ( incele )
Ortamınızda tespiti yapılan veya belirlenmiş olan kablosuz Radyo Frekasn yayınının tanımlanabilmesi için kullanılacak bir frekans okuyucu cihazdır. Örneğin kablosuz bir adsl modem üzerindeki yayının 2400 Mhz olması normal iken aynı modem üzerinde 900 Mhz’lik bir frekans tespiti o modem içinde farklı bir donanımın olduğunu belirleyecektir. Dijital ve Analog frekansları ve yayın şiddetini görebileceğiniz bir frekans dedektörüdür.

Set dahilindeki her bir cihaz, kendi dalındaki en iyi modeller olup, üst seviyede böcek arama hizmeti sunan birimlerce de profesyonel seviyede kullanılacak iddialı bir settir. EX-10 seti özellikle resmi kurum ve kuruluşların güvenlik birimlerinde mutlaka bulundurulması gereken bir settir.  Böylelikle güvenlik biriminiz kurumunuzun veya kuruluşunuzun bu yollarla tabi olacağı güvenlik risklerini / açıklarını da güvence altına almış olacaklardır.

Dedektiflik hizmeti ve özel güvenlik hizmeti sunan kişi ve şirketlerin; hizmet sunumu noktasında kullanabileceği çok başarılı ve doğru bir settir.

EX-10 setine ilişkin detaylı eğitim ve kullanım pratikliği kazanılması yönündeki eğitim ofisimizde detaylı olarak satış sonrası sunulmaktadır.

Detaylı bilgi için bizi çekinmeden arayabilirsiniz.

Ürünü Satın Almak ve Detaylı Bilgi için : www.arge34.com

Tel : +90 216 4726188 Pbx

Casus Böcek Taramada Gizli Kamera Bulundu !

Aşağıdaki fotoğraflarda AG34 Profesyonel Böcek Aramaları esnasında tespit edilmek suretiyle karşılaşılmış örnek bir gizli kamera uygulamasını görmektesininiz.

TV bir evin yatak odasında bulunmaktaydı. Tespit hizmetimiz neticesinde mekan sahibi kendi talebi doğrultusunda uygulamaya yönelik suç duyurusunda bulunarak gerekli resmi işlemlere başlamıştır. Bulunan casus cihazlar ise gerekli inceleme için Asayiş Büroya teslim edilmiştir.

Günümüzün ileri teknolojiileri ile akıl almaz tatbik ve methodlar sayesinde özel yaşamı tehdit eden uygulamalar; yalnız kaldığınızı düşündüğünüzde, aslında yalnız olmadığınız olasılığını da ortaya koymaktadır.

Her an, her yerde izleniyor ve dinleniyor olabileceğiniz gerçeği; aldığınız riskler ile doğru orantılı olarak güvenlik desteği almanızı gerektirmektedir. AG34 olarak bu risklerinizi ortadan kaldırmak için yılların tecrübesi ve bilgi birikimiyle sunduğumuz ve Türkiye’deki ilk özel sektör Profesyonel Böcek Arama Hizmetimizi her kesimden kişi, kurum ve kuruluşa doğru (!) bir biçimde sunmaktayız. Bizi tercih eden üst düzey kurumların ve kuruluşların elektronik defans güvencemizden faydalanarak bu tip riskler karşısında güven içinde olduğu gerçeği de ortadadır.

Referansların bu alanda sunulamamasından dolayı belirtemediğimiz uygulamalarımız, özellikle resmi kurumların, bilgi işlem sorumluları nezaretinde yaptığımız uygulama ve eğitim hizmetimiz neticesinde güven içinde çalıştıklarıda gönül rahatlığı ile söylenebilmektedir.

AG34 Profesyonel Böcek Arama Hizmeti’nden faydalanmak için bizi dilediğiniz zaman arayarak bilgi edinebilir,  teklif isteyebilirsiniz.

Her seviyede ve detayda sunduğumuz üst düzey böcek arama hizmetimiz, bu konuda otorite kabul edilen makam ve kurumların  kullandığı teknik techizatın tamamen aynısı kullanılarak sunulmaktadır.

Teknik ekipman sertifikası sahibi AG34 bu hizmeti; haftanın her günü ve her saatinde, tüm Türkiye genelinde sunmaktadır.

Merkez İstanbul Tel : +90 216 4726188

Şube Ankara Tel : +90 312 9503055

Gsm : +90 0532 3572434 / +90 533 7248853

U.S.A. / N.C Raleigh Office : +1 919 7415110

Siyasetin Pro. Casus Böcek Tarama Hizmetindeki Tercihi AG34 oldu

Siyasette son dönemde artan izlenme ve dinlenme korkusu casus böcek ve dinleme cihazı araması yapan firmalara yaradı. 1200 dolardan başlayan temizleme fiyatlarıyla firmaların şimdiki müşterileri ise TBMM’nin yeni dönem milletvekilleri oldu.

İSTANBUL – Dinlenme ve izlenme korkusu yeni bir sektör doğurdu. Türkiye’de son dönemde önce Deniz Baykal’ın kaset skandalı ile başlayan ardından seçim öncesi MHPİsrail, İngiltere ve ABD’den özel ekipler bile getirtiyor. milletvekillerinin yaşadığı kaset skandalları ile devam eden süreç casus böcek, kamera ve verici arama hizmetleri veren şirketlerin ekmeğine yağ sürdü. Seçim öncesinde birçok siyasi ve bürokrat, şimdi de odalarına yerleşen yeni dönem milletvekilleri casus böcek arama timlerinin kapısını çalıyor. Bazı siyasiler ve bürokratlar

Türkiye ’de son yıllarda ağırlıklı olarak siyasilere hizmet verdiklerini belirten AG34 Güvenlik firmasının sahibi Ömer Gökçen, “İş yükümüz arttı. Son bir yılda 30 siyasi ve bürokrat için arama yaptık. Seçim öncesinde birçok siyasi ve bürokrata bu tür hizmetleri veriyorduk. Seçimden sonra da yeni milletvekillerinin artan talebi ile karşılaştık” dedi.

5-6 yıldır bu alanda faaliyet gösterdiklerini ve siyasilerden, bürok-ratlardan gelen ilginin son yıllarda daha fazla olduğunu kaydeden Gökçen, “Eskiden normalde odalarda böcek araması için 10 talep geliyorsa bugün sayı 30’u aşıyor” dedi.


Gökçen, siyasilerin sadece dinlenme ve görüntülenmenin yanında bilgisayar ve telefon gibi kendilerine ait cihazlardan gönderdikleri bilgi güvenliğiyle de ilgili hizmet istediklerini söyledi.

Maliyeti 3-5 bin dolar
Bir odada verici, böcek ya da kamera olup olmadığını anlamak çok da ucuz bir yöntem değil. Normal bir makam odasında yapılan bir aramanın bedeli 1200 dolardan başlıyor ve arama detaylandıkça fiyat 3-5 bin dolarlara kadar çıkıyor. Orta büyüklükte bir odanın arama işlemleri ise 1 gün sürüyor. Gökçen, metrekare büyüdükçe fiyatın arttığına da dikkat çekiyor.


Böcek arama şirketleri müşterilerinin makam odalarında ve ofislerinde ağırlıklı olarak cacus böcek, dinleme cihazı, gizli kamera, mini ses kayıt cihazı, mikro ses kaydedici, GSM dinleme konularında arama hizmeti veriyor.


Radikal Gazetesi 02.07.2011 Tarihli Haberi.

Kaynak : www.radikal.com.tr

AG34-L-IR Defender LD-20 Lazer Dinleme Engelleyici

AG34-L-IR Defender LD-20  Lazer Dinleme Engelleyici

“Lazer dinleme” ; ortamınıza bir casus böcek cihazı koymaksızın uzaktan yapılabilen bir dinleme sistemi ve methodudur. L-IR Defender LD-20 Cihazı Ev, Ofis, Makam ve Toplantı odalarınızda camınıza yapıştırarak kullanabileceğiniz bir dinleme engelleyici cihazdır. Kullanımı son derece pratiktir. Ortamınıza karşı uygulanabilecek olan lazerli dinleme cihazlarının ses elde etmelerini %100 başarıyla engeller.

Cihaz dünya istihbarat sektöründe üretilmiş tüm Lazer Infrared teknolojilerine karşı %100 engelleme başarısına sahiptir.  Cihaz cam yüzey üzerinde ,”White Noise” adıyla anılan ve özel bir frekans aralığında ultrasonik speaker’ı aracılığı ile yayın yaparak ses perdesi oluşturur ve bu method ile yapılabilecek bir casus dinlemeyi başarıyla engeller. Cihaz rastgele sabit bir ses üretmemekte ve uzaktaki dinleme sistemi tarafından filtrelenemeyecek değişkenlikte frekanslar kullanarak cam yüzeyde ses perdesi oluşturur. Lazer dinleme sistemi sabit olmayan frekans aralığındaki cam yüzey titreşimleri arasında ortam seslerine hiçbir şekilde odaklanamayarak filtreleme yapamaz.

Sistem Amerikan Patent dairesi tarafından pantentli olup Amerika’da V.I.P. seviyede ve üst düzey yönetciler tarafından kullanılmakta olduğu gibi, casus dinlenme riski taşıyan her kurum ve kişi tarafından da tercih edilerek başarıyle kullanılmaktadır.

Ürünün üreticisi S-TECH Global Security firmasının Türkiye ve Ortadoğu temsilcisi olan AG34 tarafından Türk güvenlik sektörüne sunulan bu emsalsiz ürünleri stoktan derhal teslim edilmek üzere satın alabilirsiniz.

Genel Özellikleri :
White Noise Frekans Aralığı : 20Hz – 40kHz
Ses Tipi : White / Pink / Brown Noise
Piezo Frekans Aralığı : 100Hz – 48kHz
Şiddeti : 110 dB
Frekans Tarama Hızı : 1/7500 sn
Laser IR Standardı : 770nm – 2200nm
Baskın Filtreleme : 300,600,1200,2400,4800,8000kHz / 70dB
Yüzey Etkisi : max.3 m2
Çalışma Sıcaklığı : -10° / +60°
Batarya : 9V DC
Çalışma Süresi : ~120 Saat
Ölçüleri : 63 x 102 x 22 mm
Ağırlığı : 80 gr.


En Tehlikeli Dinleme Sistemi ; Lazerli (IR – Kızılötesi) Dinleme
Ev, işyeri gibi ortamlarda yapılan görüşmeleri dinlemenin birkaç yolu vardır.
a.Ortama caus böcek verici koyarak dinleme yapmak
b.Cep telefonu üzerinden ortam dinlemesi yapmak
c.Ortama herhangi bir cihaz koymaksızın uzaktan lazer ile ortam dinlemesi yapmak


Bu uygulama alternatiflerinden ilk iki maddede belirtilen methodları başarılı bir böcek dedektörü ile tespit edebilir ve tesbit ettikten sonra da imha ederek bu risklerinizi ortadan kaldırabilirsiniz. Ancak son maddede belirtilen method olan lazerli dinleme, böcek dedektörleri tarafından tespit edilmesi mümkün değildir. Sizde hiçbir şüphe uyandırmaksızın yapılan bir dinlemedir. Düşünün ki ortamınıza girilmek ve bir cihaz bırakılmak zorunluluğu olmaksızın yapılan bir uygulamadır.

Lazerli dinleme sistemi methodu, yakın zamana kadar bir bilinmez olduğundan ancak üst düzeyde yapılabiliyordu. Halen günümüzde profesyonel tipleri 15.000$’dan başlayan yurtdışı fiyatlarla satılmakta olan sistemlerdir. Ancak son zamanlarda gelişen bilgi paylaşımları ve hobi elektronikçileri tarafından da yapılabilen uygulamalar haline geldi. Öyle ki meslek liselerinde ve üniversitelerde öğrenciler tarafından bitirme tezi olarak yapılabilmekte ve üretilebilmektedir. İnternette araştırdığınızda da göreceğiniz üzere sistemin basit seviyedeki tipleri youtube gibi video paylaşım sitelerinde görsel olarak ta nasıl yapıldığı gösterilmektedir.

Dinlenme riski içeren kişi ve kurumlar için en tehlikeli ve anlaşılmaz bir dinleme şeklidir, Lazerli Dinleme sistemi.

Bu sistemin çalışma mantığı da son derece basittir. Uzaktan yöneltilen bir lazer ışığı odanızın camına odaklanır ve bu ışığın geri dönüşü yakınlaştırma özelliğine sahip bir teleskop, objektif veya herhangi bir optik önüne yerleştirilmiş lazer ışığını alabilecek okuyucu ile alınır. Alınan bu geri dönüş, bir laptop üzerindeki ses işleme programı ile yada bir ses işleme özelliğine sahip bir elektronik devre ile işlenerek, filtrelenerek kuvvetlendirilir ve ortamınız dinlenir. Aynı çalışma mantığı lazerli ısı ölçerler ve lazerli mesafe ölçüm cihazlarında da kullanılmaktadır. Teknoloji o kadar yaygınlaştı ki bu tip ölçüm cihazları yapı marketlerinde son yıllarda çok yaygın olarak satılmaktadır.
Emniyet ve askeri birimler için özel sistemler üreten Taiwan’lı S-TECH Golabal Security firmasının ürettiği bazı defans ürünleri bu riskleri de ortadan kaldırmaktadır. Firmanın ürettiği bu defans ürünleri, kullanımının çok pratik olması yanısıra, Lazerli dinleme cihazlarına karşı %100′lük bir  koruma sağlamaktadır.

Ürünler arasında yer alan “Lazerli dinleme tespit ve engelleme” cihazı da mevcuttur. Bu kombo özelliğe sahip modeli  ise hem tespit edici özellik sunmakta , hem de engelleyicilik özelliği sunmaktadır. Cihazın kullanımı son derece basittir. Cama bir vamtuz ile yapıştırılarak kullanılan bir üründür.  Cihaz yapışık olduğu cepheye yöneltilecek bir lazerli dinleme teşebbüslerini algılayarak uyarı verdiği gibi, aynı zamanda cam yüzeyine çok özel frekanslar aralığından ses titreşimleri vererek bir ses perdesi yaratmakta ve dolayısı ile yapılmaya çalışılan  bu tip dinlemeleri engellemektedir.

Cama yüklenen ses perdesi herhangi bir ses olmadığı gibi özel frekanslar aralığında ve değişken bir ses olarak oluşturulmaktadır. Zira değişken olmayan tek düze bir gürültü cama yüklendiğinde dinlemeyi yapan sistemdeki ses işleme yazılımı veya donanımı bu sabit gürültüyü filtrelerek elde etmeyi planladığı insan sesine tekrar ulaşabilecektir. Dolayısı ile bunun gibi ileri teknikleri de göz önüne alarak S-TECH GLOBAL SECURITY firmasının ürettiği bu profesyonel ürünlerin, lazerli dinlemeleri %100 engelleme özellikleri de bazı üniversite raporları ile de tescillenmiştir. Lazerli casus dinlemeleri engelleyici ses dalgaları dünya güvenlik sektöründe “White Noise” olarak anılmaktadır. “White Noise” adıyla anılan bu sesi oluşturan frekans aralığı özellikle içinde insan sesini örtücü bir spektrum içerir. Sesin yoğunluğu içinde yer alan insan seslerinin, dünyadaki hiçbir profesyonel ses işleme yazılımı ve donanımı tarafından ayrıştırılması mümkün olamamaktadır. Bu ayrıştırmanın niçin olamayacağı da aşağıda sunulan Spectrum Analiz raporlarında da görsel olarak sunulmaktadır.

Üretilen bu özel ses perdesinin etkili olabilmesi için bu sesin eksiksiz olarak cama yüklenmesi gerekmektedir. Cama doğru şiddette yüklenmeyen bu ses dinleme cihazı için bir sinek vızıltısından farksız olacaktır. Bunun için S-TECH GLOBAL SECURITY ‘ in sistem içine dahil etiiği bir özellik mevcuttur. Cihaz sesin cam yüzey üzerindeki yeterlilik analizini de otomatik olarak yapmakta ve cam yüzeyin genişliğine göre doğru desibelde (yoğunlukta) sesi üretmektedir.

Ortamınıza girmiş olan bir casus böcekten korkmayınız. Çünkü ortamınıza girmiş olan bir cihaz doğru ekip ve ekipmanlarca tespit edilebilmektedir. Ancak en tehlikelisi, ortamınızda bir cihaz olmadığını varsayarak günlük konuşmalarınıza devam etmeniz olacaktır. “Odamda cihaz yoksa dinlenmiyorumdur” fikri, en büyük güvenlik açığınız olacaktır.

AG34 olarak sunmuş olduğumuz ileri seviye “Casus Böcek Arama Hizmeti”miz yanında müşterilerimize bu tip casus sistemlere karşı defans çözümleri sunmakta ve doğru teknik techizatlar eşliğinde size güvenli ortamlar yaratmaktayız.

Piyasada kulaktan kulağa yayılmış olan Jammer kavramı da ne yazık ki yanlış anlaşılmaktadır. Jammer kullanarak tüm dinleme cihazlarının engelleneceği sanılmaktadır. Oysa ki jammer cihazları yalnızca GSM sistemlerini engeller. Ortamınızda bir “gsm böcek” var ise bu engellenmiş olur ancak “gsm böcek”adıyla anılan dinleme cihazları casus ürünler skalasında yer alan çeşitlilikten  sadece biridir. Jammer cihazlarının bireysel kullanımının yasal olmadığı da göz önüne alınırsa bu tip bir cihaz ile ancak olası bir cep telefonu ile yapılacak ortam dinlemesinin önüne geçilmesi söz konusudur ki, bu da tüm riskleri ortadan kaldırdığınız anlamına kesinlikle gelmeyecektir.  AG34′ün profesyonel güvenlik danışmanlığı altında kurumunuza ve şahsınıza doğru teknik ürünler ile maksimum defans güvenliği sağlamaktayız.

Diğer Lazer Dinleme Tespit ve Engelleyici Cihaz Modelleri :
* L-IR Defender LD-20
* L-IR Detector & Defender Combo ST-3 Pro
* L-IR Defender ST-10 Pro
* L-IR Defender ST-7 Pro

Satın almak ve detaylı bilgi için : www.arge34.com

Profesyonel Böcek Tarama Teknik Hizmetleri, Ürün Tanıtımı

Profesyonel Casus Böcek Arama Hizmet Ekipmanlarımızın Yeni Üyesi

AG34 – Fluke Ti32
Proffesional Thermal Imager

AG34 Türkiye’deki casus böcek arama hizmetinin sunumunu profesyonel olarak gerçekleştiren ilk firma olarak bu alandaki gelişmeleri en güncel şekilde takip ederek gerekliliği görülen her türlü güncek teknik ekipman hiçbir masraftan kaçınılmaksızın satın alınarak, teknik ekipmanlarımız arasına dahil edilmekte ve hizmet başarımızı yükseltme amacıyla hizmetlerimiz esnasında kullanılmaktadır.

Paneller arkasına, tabloların, tavan ve duvar döşemelerinin arkasına gizlenmiş olan dinleme cihazları, gizli kameraların kolaylıkla tespit edilmesini sağlayan  Termal Kamera cihazıda teknik ekipmanlarımız arasına dahil edilmiştir.

Termal kamera ile taraması yapılan cephede gizlenmiş olan dinleme cihazları, besleme üniteleri, gizli kameralar, gsm modüller gibi casus objeler kolaylıkla tespit edilebilmekte ve anında görülebilmektedir. Termal kamera her objenin sahip olduğu ısı kaynağını görüntüleyici bir sisteme sahiptir ve 0,1° gibi inanılmaz küçük değişkenleri dahi 10 metreden tespit edebilmektedir. Casus objeler neyin arkasına gizlenirse gizlensin (plastik çiçekler, saksılar, ışık armatürleri, yer-tavan ve duvar döşemeleri, tablolar, perdeler, kapı içleri, pervazlar, kablo kanalları, klimalar vb.) çalıştıkları noktalar x-ray görüntüleyici gibi kolaylıkla yerini fark ettirebilen bir sisteme sahiptir.  Fiyatları ciddi boyutlarda olan ve yakın zamana kadar kullanımı yalnızca askeri birimlerce gerçekleştirilen bu sistem firmamız ekipmanları arasına dahil edilerek değerli müşterilerimize sunduğumuz kaliteli hizmeti bir derece daha yukarı seviyeye taşımaktan gurur duymaktayız.

Gerçek Profesyonel Casus Böcek Arama Hizmeti’nde dünya standartlarını aşan teknik ekipman listemiz ve uzman teknik ekibimiz ile ortamınızdaki olası dinleme cihazlarını ve gizli kameraları en başarılı şekilde tespit ediyor ve size güvenli ortamlar sunuyoruz.

Hizmetlerimiz neticesinde sunduğumuz detaylı raporlarımıza  ortamınızdaki gözlemlenen eşyaların nominal sıcaklık değerleri de kaydedilerek aynı konumda sonradan yapılacak bir ikincil kontrolde ortama dahil olan sistemin anında fark edilmesi de karşılaştırılmak suretiyle tespit edilebilmektedir.

AG34 güvenlik asistanınız olarak illegal casus dinlenme ve görüntülenme risklerinize karşı profesyonel teknik destek ve defans çözümleri sunmaktadır. Ortamıızın periyodik böcek tarama hizmetinin yanı sıra, mekanınızın bu gibi risklere karşı ne gibi teknik cihazlar ile korunabileceği hususunda bilgi paylaşımı ve eğitim hizmeti de sunmaktadır.

Tüm sorularınız için bizi çekinmeden arayabilirsiniz. AG34 hizmet öncesinde talep edilmesi halinde gizlilik sözleşmesi sunmaktadır. Firmamız sunduğu hizmetlerde hiçbir şekilde bilgi paylaşımı yapmadığı gibi, müşterilerini referans olarak da göstermemektedir.

Örnek Uygulamalarımız :

Duvar saati içine yerleştirilmiş örnek gizli kamera sistemi ;

Thermal Imaging System ile gözlemlediğimiz  kameralı duvar saati gizli kamera görüntüleri ;

4 Metre

Tablo içine yerleştirilmiş bir mini casus ses kayıt cihazı tespiti ;

Thermal Imaging System ile gözlemlediğimiz  casus ses kayıt cihazı gizlenmiş tablo görüntülemesi ;

5 Metre                                                                          2,5 Metre

1 Metre

Tespiti neredeyse imkansız olan bir ultra mini ses kayıt cihazının tablo arkasına gizlenmiş konumdaki tespiti örneği :

Termal Kameramız sayesinde öalışır konumda bıraktığımız Gizli Casus Böcek Ses Kayıt Cihazının Tespiti:

Dekoratif bir kuru çiçek dolu tepsi içine kayıt konumunda bıraktığımız bir casus ses kaydedici cihazın Termal kameramız ile görüntülenmesi örneği ;

Ahşap bir kutu içine gizlenmiş bir casus ses kaydedici cihazın tespiti örneği;

Süper Mini Gsm Dinleme Cihazının “Standby” (bekleme) konumundaki gözlemi örneği :

Tespiti imkansız denilen bir süper mini casus ses kaydedici cihazın (Edic Mini Tiny B22), kayıt konumundayken koltuk içinde gizlenerek tespit edilmesi örneği;


Profesyonel Böcek Arama Hizmeti bilgi ve fiyat teklifi için iletişim numaralarımız :

Tel : 0 216 4726188 Pbx / 0 532 357AG34

www.tespithizmeti.comwww.casusbocekarama.com / www.teknikbocekarama.com / www.bocektarama.com

Verici Tespit Böcek Arama Cihazları

Casus Böcek Tespit Cihazları

AG34 Türkiye’nin ilk casus böcek arama cihazları mağazasıdır. Türkiye güvelik sektörüne sunduğu yüzlerce çeşit verici – böcek tespit cihazları yanı sıra, bu konuda teknik destek, eğitim ve hizmetleri de sunmakta olan bir firmadır. En geniş ürün yelpazesinin sunulmakta olduğu AG34′te, ürün temini yanı sıra teknik eğitim desteği de konunun uzmanları tarafından müşterilerine sunulmaktadır.

AG34 Dünya pazarına sunduğu kendi üretimi olan özel teknik ekipmanlar ve donanımlar ile de dünya pazarında satılmakta olan teknik cihazlar sahibidir.

Casus Dinleme ve gizli görüntüleme konusundaki uzmanlığının, tecrübesiyle birleşerek müşteriye sunulduğu elektronik defans teknolojilerimiz; özellikle kurumlar, şirketler için çok önemli elektronik güvenlik kalkanı oluşturmaktadır. AG34 Türkiye genelinde birçok resmi kurum tarafından tercih edilmiştir ve edilmeye de devam etmektedir. Kaliteli ve doğru (!) hizmet anlayışını değerlendirebilen her kuruma ve kuruluşa hizmet vermeye devam etmekteyiz.

Elektronik Defans Ürünlerimiz

Elektrik hatları üzerinden veri (video-ses-data-network) ileten sistemleri engelleyen çok özel cihazlar
Lazer dinlemeyi tespit eden lazer dedektör
Lazer dinleme engelleyici
Ses kayıt cihazları ve hertürlü dinleme cihazını engelleyen mini konferans sistemi

Verici Tespit Cihazları

En başarılı teknik ekipmanlara ve en geniş çeşite aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz.

www.arge34.com
www.aceco.biz
www.vericitespitcihazlari.com
www.bocekdedektoru.com
www.telefondinle.com
www.ag34.com
www.vericitespitcihazi.com
www.rfdedektor.com
www.bocekaramacihazi.com

Profesyonel Böcek Arama Hizmeti için Full Band Spektrum Analizör

SPECTRAN® HF-60100 V4

Profesyonel Böcek Arama Hizmeti için Full Band Spektrum Analizör

Profesyonel seviyede casus böcek arama hizmeti sunumunda geniş spektrumlu frekans taraması yapabilecen ve böcek aram ahizmetinin olmazsa olmazı kabul edilen bir sistemdir.

Böcek arama – tarama yaptığınız ortamda Sweepmaster, CSR-Pro ve CPM-700 gibi RF monitor cihazlar ile kaçırılabilecek olan hiç bir RF yayın bu sistemde göz ardı edilmez ve kolaylıkla tespit edilir.  Özellikle sweepmaster, csr-pro, cpm700 gibi cihazlardaki gerçek frekans tanımlama becerileri, 2,8 Ghz gibi bandlarda olsa da, bu değerler anten desteği ile 8-12 Ghz gibi lanse edilir ki bu değerin gerçek ile alakası yoktur. Önemli olan, böcek aramada kullanılan cihazların gerçek tuner değerleridir ki, OSCOR 5000 gibi heybetli sistemler bile 3 Ghz gibi bir frekansa kadar tarama yapabilmektelerdir.  Oysa AG34 tarafından Türkiye pazarına sunulan bu cihazın gerçek algılama (Tuner) değeri 9,4 Ghz’e kadardır. Diğer cihazlarda zannedildiği gibi anten ile değil tuner alıcı modülü sayesinde bu frekansa kadar tüm skala taranabilmektedir.

İncelemekte olduğunuz bu ürün algılama kabiliyeti ve tarama hızı açısından dünyanın en iyisi olarak gösterilmektedir. DÜnya rekoru olarak kabul edilen -170dB gibi bir hassasiyete sahip oluşu sayesinde Siemens, Motorola, Airbus, Boeing, Philips, Nato, IBM ve telekominikasyon devlerinin neredeyse tümünün tercih ettiği bir üründür.

Türkiye’de ve yalnızca AG34 tarafından sunulan bu profesyonel sistem aynı zamanda AG34 bünyesinde sunulmakta olan profesyonel böcek arama hizmetleri esnasında da kullanılmaktadır.

Sisteme ek olarak opsiyonel sunulan özel anten çeşitleri ile yüksek hassasiyetli çevresel frekans analizleri yapılabilmekte ve ortamdaki mevcut kablosuz casus böceklerin tespiti kolaylıkla mümkün olabilmektedir.

Ürüne ait detaylı eğitim üretici firma nezdinde veya AG34 bünyesinde satış akabinde sunulmaktadır. AG34 bünyesinde sunulan eğitimde, cihazın kullanımının yanı sıra, 800$ değerinde  böcek arama ve tespiti konulu 5 saatlik temel ek eğitim de ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Ürüne ait demo ofisimizde sunulmaktadır.

Detaylı bilgi ve satın alma için : www.arge34.com ve www.ag34.com

Tanımı : verici tespit cihazı, profesyonel böcek tespit cihazı, böcek arama cihazı, spektrum analizör, böcek tarama cihazı, böcek tespit cihazı, frekans tarayıcı, sinyal tespit cihazı, böcek bulucu, profesyonel böcek arama cihazı, pro. böcek tespit cihazı, rf dedektör, rf tespit, wi-fi dedektör, gsm dedektörü, gsm tespit, EMF ölçer, EMF dedektör

AG34-VPA70 Böcek Arama Tarama ve Tespit Kamerası / Araç Altı Görüntüleme Kamerası

AG34-VPA70 Böcek Arama Tarama ve Tespit Kamerası / Araç Altı Görüntüleme Kamerası

Casus Böcek aramasında kullanılan teknik ekipmanların yanı sıra, teknik taramanın en önemli aşamalarından biri de gözle taramadır.
Böcek araması yapılan ortamda masa, sehpa, koltuk vb. eşyaların altı ; tavandaki ışıklandırma, klimalar, alçıpan bölmeler, asma tavanlar içine pratikçe bırakılarak kullanılabilecek olan mini ses ve video kaydediciler, kablolu dinleme cihazları gibi üniteleri tespit edebilme noktasında avantaj sunan bir ekipmandır.

Kablosuz mantıkta çalışan cihazlar; R.F. Dedektörler (Verici Tespit Cihazları) ile tespit edilebilirken, kapalı devre tabir edilen yapıdaki cihazlar ancak “Non Linear Juncktion Detector” denilen özel dedektörler ile tespit edilebilmektedir. Bu üst düzeydeki dedektör bile dinleme cihazlarını tespit edebilmekte aciz kalabilmektedir.
Bir tablonun arkasına yapıştırılmış ses kaydedici cihaz “Non Linear Junction Detector” ile kolaylıkla tespit edilebilirken, başka bir elektonik karta sahip bir cihaz gerisine yerleştirilmişse tespit edememektedir ve tarama esnasında es geçilebilmektedir. AG34-VPA70 size; ulaşamayacağınız noktalardaki gözünüz olarak maksimum seviyede kontrol imkanı sunacaktır.
Dolap altına yapıştırılmış ses kaydedici cihazları, masa altlarına gizlenmiş casus böcekleri, klimalar üzerine bırakılmış böcekler gibi gözün göremeyeceği kör noktalardaki uygulamaları tespit imkanı sunan profesyonel bir görüntüleme sistemidir. Sistem aynı zamanda emniyet birimlerince operasyonlarda ön güvenlik cihazı olarak da kullanılabilmektedir. Kritik yerlerde gözün görmediği konumları görüntülemek için kullanılarak can güvenliğini de sağlayabilmektedir.

Ürün alışveriş merkezlerinin ve diğer umuma açık veya özel otoparklara girişte araç altı arama / kontrol ünitesi olarakta başarıyla kullanılabilmektedir.  AG34-VPA70 Askeri birimler ve Emniyet birimlerince operasyonlar esnasında da çok amaçlı olarak kullanılmaktadır.

Ürün demosu için randevu alarak ofisimizi ziyaret edebilirsiniz. AG34 işini profesyonelce yapmak isteyen herkesi keliteli ve doğru ürünler ile buluşturmaktadır.

Teknik Özellikler :

SONY 1/3″ CCD Day/Night Kamera
480TV Line Kamera
3,6 mm Lens 85° Görüş Açısı
Day/Night Düşük Hassasiyetli Kamera
0.1 Lux Ultra düşük ışık hassasiyeti
7″ TFT Monitör
Dahili 2700mAh 12V Ni-Mh Batarya
12V DC Şarj Adaptörü
Yüksek ışık ve kontrast ayarı imkanı
Hue Renk doygunluğu ayarı imkanı
OnScreen Display Menü
Görüntüyü değişik konumlara çevirebilme özelliği

Detaylı bilgi ve satın alma için : www.arge34.com

Teknik Böcek Tarama Hizmeti Web Sitesi

www.teknikbocektarama.com

Teknik Böcek Tarama Hizmeti Web Sitesi

Profesyonel Casus Böcek Arama , Tarama ve Tespit Güvenlik Hizmeti alanında hizmet veren AG34′ün yeni bir sitesi  yayın hayatına başlamıştır. Konuyla ilgili güncel bilgilere de ulaşabileceğiniz bu adresi sık kullanılanlarınıza ekleyiniz.

Dinleme cihazlarında güncel bilgiler ve gelişen teknolojiler ışığında üretilmiş çok özel cihazların tanıtımı yine bu adreste değerli ziyaretçilerimiz ile paylaşılmaktadır.

Kendi ortamınızda, kendi böcek aramanızı yapabileceğiniz doğru teknik cihazlar ve bu cihazların kullanımı yönünde detaylı eğitim AG34 tarafıncan profesyonel seviyede değerli müşterilerin sunulmaktadı.

Böcek arama, tarama ve tespit konusunun kapsamı dahilinde olan “Frekans Tekniği” konunun uzmanlarınca { “Radyo Amatörleri Cemiyeti”ne kayıtlı ve lisanslı radyo (R.F.) operatörleri tarafından} sunulmaktadır. Uygulama teknikleri ve arama methodları hakkında gerek duyulan eğitim yine konunun uzmanlarınca  değerli AG34 müşterilerine ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Özel kurum ve kuruluşlara kendi bünyelerinde böcek arama ekibi oluşturabilmeleri yönünde teknik ekipman temini ve uygulayıcı personelin eğitilmesi yönünde de profesyonel hizmet vermekteyiz.

Tüm sorularınız için : +90 216 4726188

Web Sitesi : www.ag34.com / www.arge34.com / www.tespithizmeti.com / www.bocektarama.com / www.casusbocekarama.com

AG34-VPC64 Profesyonel Böcek Arama Kamera Sistemi – Böcek Tarama Kamera Sistemi

AG34-VPC64 Profesyonel Böcek Arama Kamera Sistemi – Böcek Tarama Kamera Sistemi

Ürün Satışı : www.arge34.com

Casus Böcek aramasında kullanılan teknik ekipmanların yanı sıra, teknik taramanın en önemli aşamalarından biri de gözle taramadır.

Böcek araması yapılan ortamda masa, sehpa, koltuk vb. eşyaların altı ; tavandaki ışıklandırma, klimalar, alçıpan bölmeler, asma tavanlar içine pratikçe bırakılarak kullanılabilecek olan mini ses ve video kaydediciler, kablolu dinleme cihazları gibi üniteleri tespit edebilme noktasında avantaj sunan bir ekipmandır.

Kablosuz mantıkta çalışan cihazlar; R.F. Dedektörler (Verici Tespit Cihazları) ile tespit edilebilirken, kapalı devre tabir edilen yapıdaki cihazlar ancak “Non Linear Juncktion Detector” denilen özel dedektörler ile tespit edilebilmektedir. Bu üst düzeydeki dedektör bile dinleme cihazlarını tespit edebilmekte aciz kalabilmektedir.

Bir tablonun arkasına yapıştırılmış ses kaydedici cihaz “Non Linear Junction Detector” ile kolaylıkla tespit edilebilirken, başka bir elektonik karta sahip bir cihaz gerisine yerleştirilmişse tespit edememektedir ve tarama esnasında es geçilebilmektedir. AG34-VPC64 size; ulaşamayacağınız noktalardaki gözünüz olarak maksimum seviyede kontrol imkanı sunacaktır.

Dolap altına yapıştırılmış ses kaydedici cihazları, masa altlarına gizlenmiş casus böcekleri, klimalar üzerine bırakılmış böcekler gibi gözün göremeyeceği kör noktalardaki uygulamaları tespit imkanı sunan profesyonel bir görüntüleme sistemidir.

Ürün demosu için randevu alarak ofisimizi ziyaret edebilirsiniz. AG34 işini profesyonelce yapmak isteyen herkesi keliteli ve doğru ürünler ile buluşturmaktadır.

Teknik Özellikler :
SONY Panaromik Görüşlü 1/3″ CCD Kamera
1.7mm Lens 178° Görüş Açısı
Day/Night Kamera
0.1 Lux Ultra düşük ışık hassasiyeti
3,5″ TFT Monitör
Dahili 2200mAh Li-ion Batarya
Batarya takviye imkanı 4XAAA Pil bataryası
5V DC Şarj Adaptörü
USB ile şarj imkanı
Araç Şarj Adaptörü
Yüksek ışık ve kontrast ayarı imkanı
Hue Renk doygunluğu ayarı imkanı
OnScreen Display Menü
Tek tuş ile uyku modu

Böcek Arama Hizmeti için Teknik Ekipmanlarımız

AG34 olarak dünyanın en iyi böcek arama hizmeti sunan kurumları ile aynı standartları değerli müşterilerimize sunabilmek adına, hiçbir masraf ve yatırımdan kaçınmaksızın güncel teknik techizatları satın alarak sunulması gerekli olan kaliteyi daima korumaktayız. Dünyadaki öncü kurum ve kuruluşlar ile aynı standartları değerli müşterilerimize sunabilmek adına, hiçbir masraf ve yatırımdan kaçınmaksızın güncel teknik techizatları satın alarak sunulması gerekli olan doğru hizmeti en iyi şekilde sunmaktayız.

İstihbarat alanında kullanılan farklı teknolojileri tek bir cihaz ile tespit edebilmek mümkün değildir. Seviyesine göre her dinleme ve görüntüleme cihazlarının kendi aralarında farklı çalışma prensipleri ve buna bağlı olarak da farklı tespit cihazları ve methodlar ile bulunabilirlikleri söz konusudur.

AG34 konu üzerindeki aralıksız çalışmaları, gözlemleri ve tecrübeleri doğrultusunda böcek arama hizmeti sunumunda kullanılabilecek en doğru cihazları kullanmaktadır. Güvenliğin şakaya gelmeyeği bilinci ile resmi kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere, yasal olmayan dinleme ve gizli görüntülenme riski taşıyan her kurum ve kişiye böcek arama hizmetimiz,  en iyi şekilde sunulmaktadır.

AG34 zaman,saat ve yer kısıtlaması olmaksızın 2 ekip ile sizin için uygun olan zaman diliminde (7/24) bu hizmeti dünya standartlarında sunmaktadır.

Böcek Tarama Hizmetinde Kullandığımız Teknik Ekipmanlarımız :

REI-VPX64 Profesyonel Böcek Arama Teleskopik Kamerası
REI-VPA64 Profesyonel Böcek Arama Teleskopik Kamerası
AG34 – Lornet-24 Non Linear Junction Detector Video info
Spectran HF-XFR (1Mhz-9,4 Ghz) Military Standard Pro. Spectrum Analyzer
Spectran HF-60100 +V4 -170dB (1Mhz-9,4Ghz) Real Time Fast Sweep Spectrum Analyzer
OSCOR CPM-700 Deluxe Kit Counter Surveillance RF Monitor
OSCOR BMP-1200 Ext. 200Hz – 12Ghz Probe
OSCOR VLF Probe – max. 300V AC 50-60 Hz Land Line Tester Probe
CSR-PRO 1Mhz / 12 Ghz VFO/RF (NFM-WFM-AM-SSB-IR) Pro.  RF Analizör
CSR-PRO Lazer (IR) Dinleme Tespit Kiti
CSR-PRO Telefon Dinleme Tespit Modülü
Metageek Wi-Spy DBx -Local Wireless SPY Monitor PC Spectrum Analyzer
Sweepmaster F2560 Plus 1Mhz / 8 Ghz VFO/RF Dedektör
ACECO FC-5002 30 Mhz / 900 Mhz RF Tracer (FM/VHF-UHF)
ACECO FC-6002MKII 1Mhz / 6 Ghz Digital Analog Low-Power Pro. RF Tracer
ACECO SC-1 Plus 30Mhz-2,8 Ghz Digital/Analog RF Tester
ACECO FC-2002 10 Hz / 3 Ghz Analog Frequence Counter
ACECO FC-3002 10Hz / 3 Ghz Analog Frequence Counter
Protek 7830 0 Mhz / 3000 Mhz Spectrum Analizör (AM/FM/SSB)
AOR SR2000 Professional Fequency Monitor with Spectrum 3 Ghz
900 Mhz / 5950 Mhz Çevresel Kablosuz (Wi-Fi) Gizli Kamera Tespit Cihazı
Lawmate – WCH-200X 900-2570 Mhz Çevresel Kablosuz (Wi-Fi) Gizli Kamera Tespit Cihazı
650nm Laser Optik (Kapalı Devre ve Kablosuz) Gizli Kamera Tespit Cihazı
ICOM  IC-R2500 0 Mhz / 3300 Mhz PC Scanner-Frequence Sweeper (Computer Controlled)
Elektro Manyetik Alan Test Dedektörü (Tesla/Gaus Metre EMF)
Lan-Network Analyser
PTSN Land Line Telephone – Main Power Analyser
Yolda :
FLIR i7 Thermal Imaging Camera
AOR AR8200 MARK 3 Ghz Mobile Frequence Scanner
DigiScan EX Professional Full Range Spectrum Analyser
DS-Line 2 Pro Telephone – AC Power – Laser (IR) Listening Detector
315/433 Mhz All band Remote Control Activator

www.tespithizmeti.com / www.bocektarama.com / www.teknikbocekarama.com / www.dinlemearama.com

Casus Böcekler için Pro. Böcek Arama Hizmeti

Böcek Dinleme Cihazları ve Gizli Kameralara Karşı Alınabilecek Önlemlerden Bazıları :

Kablosuz Dinleme Cihazları

Ortamınızdaki olası bir kablosuz dinleme cihazından korunmanın kesin bir methodu ne yazıkki bulunmamaktadır. Ancak bazı ürün ve methodlar ile büyük ölçüde defans sağlamanız mümkün olabilmektedir. Kablosuz dinleme cihazları iki ana grup altında toplanmaktadır. “Dijital” ve “Analog” platformda çalışan tipleri mevcuttur.

Analog olan casus böcek tipleri ; bildiğimiz telsiz mantığında çalışan cihazlardır. Bu yapıdaki casus böceklerin “RF Dedektör” adı verilen bir “Verici Tespit Cihazı” ile tespit edilmesi kolaylıkla mümkündür. Bu tip bir böcek dedektörünün temin edilmesi ile bu grupta yer alan dinleme cihazlarını kolaylıkla tespit edebilir ve bulundukları yeri belirleyerek imha edebilirsiniz. Bu noktada alınacak cihazın kalitesi ve başarısı da çok önemlidir. Ortamınızdaki olası bir casus böcek dinleme cihazının çok düşük güçte yayın yapıyor oluşu, tespit edilebilirlik menzilini de önemli ölçüde azaltacağından hassas algılama kabiliyetine sahip bir sinyal dedektörü almakta fayda vardır. Böceğin düşük güçte yayın yapan bir standarda sahip oluşu bir yana, kullandığı pil gücünün de düşmesiyle birlikte bu yayın gücü daha da azalacak ve tespiti iyice zorlaşacaktır. Bu nedenle ciddi bir güvenlik isteniyorsa ciddi bir cihaz edinilmesi gerekmektedir. Çok nadir olmakla birlikte yine de mümkünlüğü açısından özel modülasyon tiplerine sahip farklı dinleme cihazları da vardır.

Piyasada “Böcek Dedektörü” satmakta olan ve  “Profesyonel Böcek Arama Hizmeti” sunduğunu iddia eden kişilerin(!) de ilk defa duyuyor oldukları bir farklı method olan SSB modülasyonu kullanan cihazlar; algıladıkları ses şiddetine göre modülasyonu frekans üzerine şiddet olarak yasıtarak yayın yaparlar. SSB Modülasyon biçimi kendi arasında da 2 farklı yapıya ayrılır. LSB ve USB adıyla anılan iki farklı biçimlemede, ses frekans üzerine modüle edilerek uzaktan dinleme imkanı sunan bir sistem olarak karşımıza çıkabilmektedir.

Aşağıdaki şemada da gördüğünüz gibi frekansa salınan yayın anlık ve kesik kesik olmakla birlikte tespiti ancak frekans tekniği bilgisine sahip kişilerce değerlendirilebilmektedir.  Kablosuz analog yayın yapan cihazlara ait FM-AM Modülasyon biçimleride kendi içlerinde farklılık gösterebilmektedir. Örneğin FM başlığı altında NFM-WFM modülasyon tiplemeleri dahi casus böcek cihazlarının tespit edilebilme değerlerini ciddi olarak değiştirebilmektedir. Özellikle bu konuda hizmet sunduğunu iddia eden kişilerden bu hizmeti alıyor olmak size faydadan çok zarar getirecektir.

Ortamınızdaki  olası bir dinleme cihazının tespitinin %100 başarıyla profesyonel olarak yapılabilmesi ancak konu hakkında yeterlilik sahibi ekip tarafından yapılmasıyla mümkündür. Günümüzde piyasada gördüğümüz gibi karpuzcu, tezgahtar, oto elektrikçisi, tv tamircisi vb. kişilerce bu hizmet ne yazık ki doğru olarak sunulamaz. Bu yöndeki bir hizmet talebinizde ekibin yeterliliğini ve bilgi seviyesini, o ekibin veya kurumun kendi mekanında ziyaret ederek analiz ediniz.  Güvenlik açığınızı kapamak yerine daha da genişletmiş olacağınızı unutmayınız.

Analog sistem olması bir yana biraz daha profesyonel tasarlanmış uygulamaları da unutmamak gerekir. Bunlara örnek olarak uzaktan kumanda ile aktif edilen kablosuz  böcekleri gösterebiliriz. Bu tip cihazlar normalde radyo sinyali yaymadan bekleme konumunda olduklarından o esnada tespit edilmeleri mümkün değildir.

Bu tip olası cihazların tespiti ise bir “Verici Tespit Cihazı”na sahip olarak gün içinde sürekli açık konumda beklenmesi ile mümkündür. AG34 profesyonel böcek arama hizmeti esnasında bu tip cihazların R.C. ünitelerini üzerinden aktif olmalarını sağlayarak tespitini mümkün kılmakta ve ikincil method olan “Non Linear Junction Detector” tespit cihazı ile gizlenmiş olduğu yerde üniteyi tespit eder.

Dijital olan casus böcek tipleri ; analog yayınlara göre tespiti daha zordur. Bu yayın mantığı analog yayındaki sürekliliğin tersine kısa ve kesik kesiktir. Bu yayın methoduna sahip cihazlar çok daha gelişmiş teknolojiye sahip cihazlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Dijital casus böcek’e verilecebilecek en iyi örnek GSM teknolojisidir. Günümüzün küçülen teknolojisi sayesinde sim kartlı dinleme cihazları (Gsm Böcek) diye adlandırılan dinleme cihazları da artık yapılan dinlemelerin genelini teşkil etmektedir.

Wireless (Kablosuz internet) kullanan dinleme cihazları da günümüzde mevcuttur ve nadiren de olsa kullanılmaktadır. Bu tip Wi-Fi casus böcekler ortamdaki seslerin kablosuz ağ yoluyla internet üzerinden ortamın dinlenebilmesini mümkün kılmaktadır.  Dijital platformdaki cihaların tespiti ne yazıkki basit rf dedektörler ile yapılalamaktadır. Bu tip yayınlar ancak Dijital Tuner’e sahip üst sınıf cihazlar ile algılanabilmekte ve tespiti yapılabilmektedir.  Dijital yayın teknolojisine sahip cihazlar, stabil yayın kabiliyetinin getirdiği avantaj sayesinde daha yüksek frekansları rahatlıkla kullanabilmektedirler.

Örndeğin 2G Gsm sistemi 900 – 1800 Mhz kıllanırken, 3G teknolojili cihazlar 2100 Mhz bandını kullanırlar. Kablosuz internet sistemleri ise 2400 Mhz bandını kullanır. Günümüzün sınır tanımayan teknolojisinim getirdiği yeni nesil bazı cihaz ve sistemler ise 5,8 Ghz bandını kullanmaktadırlar.  5,8 Ghz bandını kullanan video aktarıcı özel sistemler AG34 Elektronik Güvenlik Sistemleri firma raflarımızda yerini çoktan almıştır ve almaya da devam etmektedir.

Bu tip üst sınıf böceklerin tespiti ise amatör kişilerce daha da zor gözlemlenmektedir. Bu konuda kullanılabilecek iyi ve doğru cihazların olması  ve alınabilmesi bir yana, bu konuda pratiklik kazanmak açısından ürün ile birlikte detaylı bir eğitimin de alınması gerekmektedir. AG34 bu konuda dünya pazarındaki üretilmiş her türlü kablosuz dinleme cihazı nezdinde bu eğitimi cihaz satışı ile birlikte müşterisine sunmaktadır.

Tüm yazı ve bilgilerimizi web sitelerimizden çalınması sebebiyle konuya daha derinlemesine ne yazık ki giremiyoruz. AG34 yazı, görsel ve makalelerinin edepsizce kopyalanarak kullanılmasından ve  kullanan kişilerin de bu bilgileri  kendilerine mal etmeleri karşısında  artık sebil olarak sunmamaktayız. Detaylı bilgi ve eğitim, firmamız çatısı altında zaten ürün satışı ile birlikte ve hizmet sunumu esnasında detaylı olarak değerli müşterilerimize sunulmaktadır.

Kapalı Devre Tabir Edilen Casus Cihazlar

Kapalı devre tabir edilen casus cihazlar kendi aralarında farklılık göstermektedir. Ses kayıt cihazları bu kapsamda kullanılan en yaygın cihazdır. TS-Market.net ürünleri gibi Guinness rekorlar kitabında yerini almış ultra küçük ses kaydedici cihazlar kolaylıkla casus böcek olarak kullanılabilmektedir. Mini boyutları ile her yere kolaylıkla gizlenebilmekte ve o ortamda gün – günler boyu ses kaydı yapabilmektedirler. Ancak bu cihazlardaki sıkıntı ise, yapılan kaydı dinleyebilmek için tekrar o cihazın gizlendiği yerden alınması gererekliliğidir. Dolayısı ile bu uygulama ancak ortamınıza sürekli girip çıkan biri tarafından yapılabilmektedir.

Bu uygulamada kullanılan ses kayıt cihazları her hangi bir sinyal (R.F.) yaymadıklarından dolayı “Verici Tespit Cihazları” – “RF Dedektörler” – “Böcek Dedektörleri” tarafından tespit edilmesi mümkün değildir. Piyasada gerçek dışı vaadlerde bulunarak ürün satışı yapan kişilere de rastlamaktayız. Bu tip kendi bünyesine kayıt yapan casus böcek  cihazlar, ancak profesyonel bir ekip tarafından ve doğru (!) teknik techizat kullanılarak tespit edilebilir. Bu tip cihazların tespitinde kullanılabilecek “doğru teknik techizat”ın adı da “Non Linear Junction Detector” adıyla anılan elektronik plaketleri tespit edebilen manyetik cihazlardır. Bu tip dedektörler casus böcek cihazlarını gizlendikleri yerde çalışsın veya çalışmasın tespit edebilmektedir.

Bu dedektör tipleri $15.000′dan başlayan fiyatlar ile dünya pazarında satılmaktadır ve maliyeti açısından bireysel alımı söz konusu olamamaktadır.  AG34 firmamız bazı kişi ve firmaların göz boyayıcı görsel şov cihazlarının aksine “Profesyonel Böcek Arama Hizmeti” kapsamında yaptığı işin hakkını doğru biçimde vermek maksadı ile dünya standartlarındaki  gerçek TSCM cihazları ile bu hizmeti sunmaktadır. AG34 bu sektörün en iyi olduğu Amerika, İngiltere ve İsrail’de bu hizmetin sunulduğu cihazların aynılarına sahiptir ve bu hizmeti aynı kalitede sunmaktadır.  Amerikada bir senatörün makam odasında nasıl böcek taraması yapılıyorsa AG34 müşterisinin ortamında da aynı seviyede ve aynı teknik techizat ile bu hizmet sunulmaktadır.

Kapalı devre cihazlar kapsamında sayısız method ve sistem kullanılabilmektedir. Bunların en yaygın olanlarından biri de kablolu mikrofondur. Bu uygulama ortamınızın dekorasyonu esnasında veya birkaç saatlik kablolama sürecinden sonra kullanılabilecek bir methodtur. Bu uygulama ile ortam sesleri mikrofon ile ortamdan alınarak kablosu aracılığı ile dinlenecek olan bir başka odaya-ortama taşınır.  Bu tip bir sisteminde tespiti ancak “Non Linear Junction Detector” adı verilen cihazlar ile yapılabilmektedir.

Priz içi dinleme sistemleri de ileri seviye dinleme cihazlarıdır. Priz içlerine, tavan ışık armatürlerine, guat içinde, çoklu prizlere ve elektrik hattı olan her yere yerleştirilebilen profesyonel cihazlardır. Bu cihazlar uygulandıkları ortamdaki sesleri elektrik hatları üzerine modüle edip göndererek bina dahilindeki farklı bir yerden o ortamın dinlenebilmesini mümkün kılar. Bu cihazlarda asgrai kibrit kutusu büyüklüğünde bir ölçüye sahip olduklarından ve tespit edilmesinin son derece zor olduğundan üst düzey uygulamalarda tercih edilerek kullanılabilmektedir.

Uzaktan Lazerli Dinleme

Ortam dinlemelerinde kullanılan bir diğer method lazer ile dinleme sistemidir. Bu teknik üst düzey istihbarat uygulamalarında tercih edilmektedir. 50-500 metreye kadar menzillerde ortam bu biçimde dinlenebilmektedir. Uygulama açısından dinleyen ve dinlenen arasındaki konum şartları dinleme başarısını belirleyen başlıca faktördür.

Bu tip Infrared (Laser) dinleme sistemlerinin tespiti için farklı bir tespit cihazı kullanılmaktadır. Cama yapıştırarak kullanacağınız Lazer Dedektör cihazı ile uzaktan ortamınıza yöneltilen bu tip bir uygulamada sesli ikaz vererek sizi uyarır. Bir başka pasif defans yöntemi de cam üzerinde titreşim yaratacak bir hoparlör ile sürekli müzik yayını yapmaktır. Cama dönük ve yakın bir biçimde kullanılan hoparlör ile yapacağınız müzik yayını, ortamdaki konuşmalarınızdan oluşan titreşilerin yerini alarak cam üzerinde müzik titreşimleri oluşmasını sağlayacak ve dinlemeyi başarısız kılacaktır.

İstihbarat Harikası Optik Dinleme

Günümüz teknolojisinde imkansız diye birşey neredeyse kalmıyor. Çok yeni bir teknoloji olan optik dinleme, ortamınızdaki açık bir lambadan yayılan ışık üzerinde sizin konuşmalarınızdan yayılan titreşimle ile olan etkileşimini sese çeviren özel yazılım ve optik çözümleyiciler ile ortamınız dinlenebilmektedir. Bu dinlemede mesafe 1000 metreye kadar olabildiği gibi ortamınızdan dışarı sızan bir ışığın olması, dinlenebilmeniz için yeterli olması anlamına gelmektedir.  methodlu dinlemeyi engelleyen özel “Dinleme Engelleyici” cihazımız çok yakın bir zamanda satışa sunulacaktır.

decam edecek.

Yazı sahibi : AG34 Elektronik Güvenlik Sistemleri ( 09.11.2010 )

AG34 D-110K – FC-6002 MKII – Profesyonel Dijital / Analog Casus Böcek Arama-Tarama Sistemi

AG34 D-110K – FC-6002 MKII – Profesyonel Dijital / Analog Casus Böcek Arama-Tarama Sistemi

Model : AG34 D-110K – FC-6002 MKII – Profesyonel Dijital / Analog Casus Böcek Arama-Tarama Sistemi
Tanımlama : Yarı Profesyonel Verici Tespit Cihazı / Casus Böcek Tarama Cihazı / Verici Dedektörü / Frekans Okuyucu / Sinyal Tespit Cihazı / RF Dedektör / Casus Böcek Dedektörü / Bug Sweeper / RF Detector / Bug Detector / RF Tracer / Gsm Dedektör / Gsm Bulucu

Profesyonel Casus Böcek Arama Seti
Tüm casus böcek dinleme cihazı ve kablosuz gizli kameraların tespiti için tasarlanmış profesyonel verici dedektörüdür. Üstün ve emsalsiz algılama kabiliyeti yanı sıra Dijital yapıda çalışan casus böceklerin tespiti için sunduğu dijital algılama desteği ile ortamınızdaki muhtemel gsm dinleme cihazı ve casus cep telefonlarını da tespit edebilmektedir. 3G gizli kamera, kablosuz gizli ip kamera, gsm dinleme cihazlarını da tespit edebilmektedir. Profesyonel set dahilinde FM – VHF – UHF bandlarında yayın yapan ses dinleme cihazlarının daha kazançlı bir biçimde algılanarak tespit edilebilirliğini arttıran kazançlı el tipi özel anten probu mevcuttur. Casus Böcek taramasında şüpheli objelere daha fazla yaklaşarak ultra düşük güçte yayın yapan kısa menzilli profesyonel sistemleri gözden kaçırma riski bu sayede tamamen ortadan kaldırılmış olmaktadır. Dedektör cihazın mevcut standart anteni ile de 1 Mhz – 6 Ghz arasındaki tüm kablosuz dinleme cihazlarının tespiti mümkün olmaktadır.
Teknik Özellikler:
Frekans : 1 Mhz – 6 Ghz
Algılama Tipi : Dijital / Analog
Empedans : 50 Ohms (Bnc)
Tuner Tipi : Profesyonel SuperHed.
Hassasiyet : ~5 mV
Max. Giriş Değeri : 5dBm
Çözünürlük : ~100kHz
Kasa Tipi : Aluminyum
Batarya : Dahili 5 X AA 600 mAh NiCd
Şarj Adaptörü : 9 V DC 300 mAh
Ext.Prob : 1Mhz – 600 Mhz AM/FM/VHF/UHF
Stn. Ant : 1 Mhz – 6 Ghz
Ölçüler: 100X68X31 mm
Ağırlık : 230 gr.
Set İçeriği :
FC 6002 MKII 6 Ghz Dedektör
220 V AC / 9V DC Şarj Adaptörü
Mini Kulaklık
Standart Anten 1Mhz  – 6 Ghz
Pro. 80cm Prob Anten 20 Mhz / 600 Mhz
Kullanım Klavuzu
Özel Çanta
Cihaza ait detaylı demo ofisimizde yapılabilmektedir. Ürün satışı ile birlikte cihaza ait eğitim, ofisimizde ücretsiz olarak sunulmaktadır. Eğitim, karşılaşılabilecek muhtemel tüm kablosuz dinleme cihazları (Profesyonel/Amatör * Analog-Digital) ve kablosuz gizli kamera sistemleri eşliğinde, pratik kazanılması amacıyla detaylı olarak sunulmaktadır.
Dijital Turner Avantajı :
Günümüzde yapılan dinlemelerin önemli bir bölümü Gsm platformunu kullanan dinleme cihazları (Gsm Böcek) ile yapılmaktadır. Bu cihazlarda yapılan dinleme telefon hatları (Sim karttan sim karta) üzerinden gerçekleştiği için herhangi bir dinleme mesafesi içermediğinden tercih edilmektedir. Özellikle araç içi dinleme cihazlarının % 95′lik kısmı sınırsız dinleme menzili avantajı nedeniyle GSM dinleme cihazları ile yapılmaktadır. Bu tip GSM tabanlı dinleme ve izleme sistemleri dijital haberleşme methodu kullanırlar ve sesi, bilgili mini dijital paketler halinde ana istasyona gönderirler.
Bu tip dijital iletişim cihazlarının yaptıkları RF yayınlar ancak “Dijital Tuner” özelliği içeren “Verici Tespit Cihazları” ile algılanarak tespit edilebilirler. Bu örnekte olduğu gibi IP gizli kameralar ve 3G gizli kameralarda dijital platformu kullanırlar ve tespit edilmeleri normal bir verici dedektörü ile bir hayli zordur. Bu nedenle Verici Tespit Cihazları’nın, RF algılama band genişliğinin önemi kadar Analog – Dijital algılama kabiliyetine sahip oluşu da büyük önem arzetmektedir. İncelemekte olduğunu bu verici tespit cihazı bu konuda tam yeterliliğe sahiptir.
Casus Böcek Arama – Cihaz Kullanımı :
Cihazının kullanımı son derece kolaydır. Tüm Casus Böcek Tarama cihazlarında olduğu gibi, bu cihaz ile de şüpheli eşyaların ve özellikle de içerisinde enerji (prize takılı elektrikli cihazlar) barındıran aygıtların üzerinde gezdirmek suretiyle bir tarama yapmanız gerekmektedir. Örneğin; içine önceden bir casus böcek dinleme cihazı veya kablosuz gizli kamera yerleştirilmiş TV üzerinde gezdirirken yayın şiddetini ve yayına ait frekans değerinin gösterilmesi ile birlikte titreşim ile uyarı verecektir.  Casus Böcek Verici Tespit cihazları normal şartlarda Tv, Uydu alıcısı, Bilgisayar, Printer , Klima vb cihazlar üzerinde herhangi bir uyarı vermezler. Bu gibi objeler üzerinde bir uyarı alınması halinde, üzerinden geçmekte olduğunuz eşya içerisinde bu yapıda bir casus sistem olduğu anlamına gelmektedir.
Alınacak muhtemel bir casus yayını doğrulamak için o eşyanın fişi prizden çekilmeli ve tekrar taranmalıdır. Alınan uyarının bu durumda kesilmesi o eşya içinde bir casus sistemin olduğunu doğrulamış olacaktır. Şüpheli cihazın fişini prizden çekmenize rağmen o bölgede bir uyarı/ikaz almaya devam ediyorsanız, o bölgedeki diğer cihazların da aynı biçimde kontrol edilerek doğrulanması gerekecektir. Şüpheli yayının tespiti yapıldıktan sonra verici tespit cihazının ekranında gösterilen frekansı tanımlamak ile casus cihazın ne tür bir cihaz olduğu da anlaşılmış ve yorumlanmış olacaktır. Örneğin televizyonunuz üzerinde aldığınız bir uyarı neticesinde cihaz ekranında 1120Mhz frekansında bir yayın olduğunu gördüğünüzde bu yayının neye ait olduğunu yorumlamak gerekecektir. Bu örnekte verdiğimiz 1120Mhz frekansı kablosuz bir kameraya ait frekans olarak yorumlanacaktır. Bu örnek gibi çok farklı frekanslar ile karşılaşılması muhtemeldir. Taramanız esnasında karşılaşacağınız frekanslar için günün her saati telefonlarımızdan bize ulaşabilir ve destek alabilirsiniz.
Muhtemel Yanılmalar :
Şehir içi casus böcek aramalarında karşılaşılabilecek muhtemel sorun ; taraması yapılan ortamın çevresel frekans kirliliğine tabi olan bir konumda olmasıdır. Bu ortama çok yakın olan Tv ve Radyo vericileri, Gsm baz istasyonları, Telsiz ve Röle istasyonları gibi güçlü RF (Radyo Frekans) yayın yapan sistemler verici tespit cihazının uyarı vermesine neden olabilmektedir. Bu gibi durumlarda cihaz üzerindeki hassasiyet seviyesi düşürülerek daha lokal bir tarama moduna geçilebilmekte ve dış kaynaklı sinyallere ait uyarı almanın önüne kolaylıkla geçilebilmektedir. Verici tespit cihazının alış hassasiyeti ne kadar fazla olursa, çevresel RF yayınlardan yanlış etkilenmesi de o derecede fazla olacaktır. Bunun için en doğru arama methodu; ortamınızın şartlarına göre ayarlanmış bir hassasiyet seviyesi neticesinde yapılacak olan tarama ile, daha doğru ve kesin olacaktır.
Bu Cihaz Neleri Tespit Eder :
İncelemekte olduğunuz cihaz R.F.(Radyo Frekans) sinyali yaymakta olan her türlü cihazı tespit edebilir. Bu cihazlar özetle aşağıdaki sistemlerdir.
Kablosuz Gizli Kameralar
Kablosuz Video Aktarıcı Cihazlar
Kablosuz Dinleme Cihazları
Kablosuz Mikrofonlar
Kablosuz IP Kameralar
GSM Dinleme Cihazları
Casus Cep Telefonu ile Ortam Dinlemeleri
3G Gizli Kameralar
Jammer Cihazları
GSM Araç Takip Cihazları
GPS Araç Takip Cihazları
Personel GSM/GPS Takip Cihazları

Böcek Arama Tarama Tespit Hizmeti Fiyatlandırma

Böcek Arama Hizmeti Fiyatlandırması

Casus Böcek Tarama hizmeti fiyatlandırması iki ana kategoride değerlendirilmektedir. “Temel Casus Böcek Arama Hizmeti” – “İleri Seviye Casus Böcek Arama Hizmeti” başlığı altında iş detayına göre değerlendirmeye alınmaktadır.

Temel casus böcek arama hizmetimizde amatör ve profesyonel tüm dinleme cihazları, gizli kameralar detaylı bir biçimde özel teknik cihazlar eşliğinde aranmaktadır.  “İleri Seviye Casus Böcek Arama” hizmetimiz ise; “Temel Seviye Casus Böcek Arama” hizmetine ek olarak, ortamdaki bilgisayar sistemleri üzerindeki muhtemel casus yazılımlar, Klavye kayıt yazılımları (keylogger) ve donanımları,  network güvenlik açıkları, Server güvenlik testleri, mevcut bina kablolamaları üzerindeki modüle olmuş ses ve görüntü transferlerinin tespiti ve analizi de ayrıca yapılmaktadır.

Bu iki ana kategori hizmet seviyesi altındaki fiyatlandırmayı oluşturan etken ise hizmetin sunulacağı alanın (m² cinsinden) büyüklüğüdür. İstanbul ili dışındaki şehirlerden ve yurtdışından gelen hizmet taleperinde ise aynı fiyata ek olarak ulaşım, vize bedelleri ve gerekliliği halinde konaklama bedeli fiyata ilave edilmektedir.

Tüm sorularınız için bizi çekinmeden arayabilirsiniz.

AG34 Profesyonel Casus Böcek Arama – Tarama Hizmeti

Tanım : Böcek arama fiyat, arama hizmeti fiyat, böcek tarama fiyat, böcek arama hizmeti fiyat, tespit hizmeti fiyat, böcek tespit, arama fiyatı, tarama fiyatı

Casus Böcek Tespit ve Arama Cihazları

AG34 ‘ün Türkiye güvenlik pazarına sunmuş olduğu gizli dinleme cihazları ve gizli kameraları yakalayan tespit cihazları ile artık güvende olacaksınız.  Şüphelerinizi gidermek artık çok kolay. Gizli dinleme ve gözetlenme cihazlarına karşı kullanacağınız konusunun dünyadaki en iyi dedektörleri AG34 güvencesi ile eğitim eşliğinde sunulmaktadır. Ortamınızdaki tüm muhtemel dinleme cihazlarını ve gizli kameraları kolaylıkla tespit edebilir ve kişisel güvenliğinizi sağlayabilirsiniz.

Artık Çaresiz Değilsiniz !

Aceco RF dedektörlerimiz ile en küçük dinleme cihazlarını dahi basit bir biçimde tespit edebilirsiz.  Konunun uzmanı olmanıza gerek yok. Ortamınızdaki bu tür cihazları yüzeysel olarak tespit edebilecek ve bu güvenlik açığınızın artık bir risk olmasının önüne geçebileceksiniz.

Profesyonel casus böcek tespit cihazlarını detraylı olarak www.aceco.biz veya www.vericitespitcihazi.com adreslerinden detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

Dünya pazarında tüketici ile buluşmuş olan her türlü dinleme cihazı detaylı olarak test edilerek tüketimiz ile buluşturduğumuz Aceco Casus Böcek Tespit Cihazlarımız / Dedektörlerimiz yalnızca son kullanıcı ile değil, aynı zamanda emniyet ve askeri birimler tarafından da tercih edilerek başarıyla kullanılmaktadır.

Dinleme ve görüntüleme cihazlarından korunmanın bir diğer defansif yönü ise Jammer adı verilen sinyal kesici cihazların kullanımıdır. Araç içi dinleme cihazları, gps takip cihazları, gsm dinleme cihazları , casus cep telefonları , kablosuz network gizli kameralar , kablosuz gizli kameralar, kablosuz internet kullanan tüm casus cihazlar , kablosuz klavye kaydedici, casus bluetooth uygulamaları gibi güvenlik açığınızı kapatabilen frekans karıştırıcı cihazlar da kullanılabilmektedir.  Bu kategoride yer alana cihazlarımızı www.3g-jammer.com ve www.x-jammer.com adreslerinden detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

AG34′ten Güvenlik Açığınıza Bir Darbe Daha !

Bireysel ve kurumsal tüm güvenlik açıklarınızın tespiti ve çözümlerine yönelik profesyonel hizmetlerimiz arasında iletişim güvenliğinin olmazsa olmazı, Telefon Dinlemeleri’ni engelleyen “Kriptolu Telefon”larımız da mevcuttur. Şubeleriniz arasında veya sürekli özel görüşme yaptığınız noktalar arasında karşılıklı olarak kullanabileceğiniz Kriptolu Telefon’larımız ile hat üzerindeki telefon kayıt cihazları, kablosuz telefon dinleme cihazları aracılığı ile yapılan dinlemelerin ve dahası operatör kurum tarafından dahi bu yapılan konuşmanın dinlenebilmesi mümkün değildir.

Kriptolu  Telefon,  Türkiye’de Tübitak-Aselsan’dan sonraki tek üretim AG34 Ar-Ge labaratuvarlarında gerçekleştirilmiştir.

Sistem %100 güvenlidir.

Bu konuda detaylı bilgiyi ve ürünleri www.kriptolutelefon.com adresinden inceleyebilirsiniz.

Böcek arama hizmeti ve teknik cihazları alımında tüketici sorumluluğu

Böcek arama hizmeti ve teknik cihazları alımında tüketici sorumluluğu

Internet ortamında hırsızlığın ve aldatmanın çok kolay olduğu herkesce bilinmektedir. Tüketici tarafından alınmak istenen ürün veya hizmet ciddi olarak sorgulanmalı ve analiz edilmelidir. AG34 Elektronik Güvenlik San. ve Tic. yalnızca kişisel güvenlik ürünleri ve hizmetleri alanında personel bazında 20 yıldır, firma bazında 9 yıldır çalışmakta ve iş geliştirmektedir. Yalnızca konusu olan “Kişisel Güvenlik Ürünleri ve Hizmetleri” alanı dışında herhangi bir faaliyet ile (ek iş ile) uğraşmamaktadır. AG34 gerçek işi olan “Elektronik Güvenlik Ürünleri ve Hizmetleri”nin yanında krem, karpuz, tekstil gibi ürünler satmamaktadır. “Merdiven altı” tabir edilen tarzda (bir masa ve bir sandalye ile) ticaret yapmamaktadır ve garantisiz ürün satarak hiçbir müşterisini mağdur etmemiş ve etmeyecektir!.  AG34 başka web sitelerinin aksine, ofis adres ve diğer iletişim bilgilerini açıkça vermekte ve her hafta periyodik değiştirilebilir kontörlü telefon numaraları kullanmamaktadır.

Alınması istenen hizmetin güvenilirliği ( ! ), hizmetin sunulacağı teknik ekipman yeterliliği ( ! ) ve en önemlisi hizmeti sunacak ekibin bilgi yeterliliği ( ! ) gibi kriterlerin sorgulanması tamamen tüketicinin sorumluluğundadır. Bu bilinç ile irdelenecek hizmet kalitesi tüketicinin menfaati açısından ciddi önem arzetmektedir.

www.telefondinle.com, www.ag34.com, www.tespithizmeti.com, www.bocektarama.com , www.vericitespitcihazlari.com gibi başlıca web sitelerimize ait tüm içerikler (Yazı, Görseller ve Teknolojik Bilgiler) internet ortamında bu alanda faaliyet gösteren birçok web sitesi tarafından malesef çalınmış ve birebir kopyalanarak kullanılmıştır ve kullanılmaktadır. Biliyoruz ki web sitelerimizdeki çalınmış olan tüm bilgi ve yazılara ek olarak bu “Önemli Açıklama” yazımız da aynen kopyalanarak, taklit ve kopyalamada sınır tanımayan aynı web sitelerinde birebir yayınlanacaktır!. Bu yazımızın da  kopyalanması ve kullanılması neticesinde, bunun için de ayrıca kanuni girişimlerde bulunacağımızı hatırlatırız.

AG34 her zaman bilgi paylaşımında bir menfaat gözetmemiş ve bilgiyi “sebil” olarak herkesle paylaşmıştır. Ancak bu paylaşılan bilgilerin AG34′e karşı saygısızca kullanılması ve tüketicinin ciddi olarak mağdur edilmesi (kandırılması) karşısında sessiz kalamayacağımızı da belirtmek isteriz.

Web sitemiz detaylarını ve yazılarını aynen kullanan web sitelerinin AG34 kalitesi ve öncülüğünde ne yazıkki her zaman var olacağını biliyoruz. Bu konuda tüketicinin, almak istediği ürün ve hizmet kalitesini sorgulayarak doğru ve kaliteli hizmeti alacağını ümit ediyoruz.

Saygılarımızla

AG34 Elektronik Güvenlik Sistemleri San. ve Tic.

1 Nisan 2009 itibariyle bu yazı ilgili web sitemizde tescillenmiştir. Küçük değişiklikler ile de olsa bu yazının benzer sitelerde kullanılması neticesinde, uyarıda bulunulmaksızın kanuni işlem başlatacağımızı beyaz ederiz.

Web Sitemelerimizden Yapılan Bilgi ve Görsel Hırsızlığı

Önemli Açıklama

“Kişisel Güvenlik Ürün ve Hizmetleri” kavramının Türkiye’deki yaratıcısı olan AG34 Elektronik, web sitesinde yayınladığı yazılı ve görsel içeriklerin, bazı web siteleri tarafından aynen kopyalanarak kullanılmış olduğunu gözlemlemekteyiz. Bu tür izinsiz kopyalamaların ticari ahlak ve edep sınırlarının içinde olmadığı ifade etmek istiyoruz. AG34 Elektronik Personelinin konusunda 20 yıllık Ar-Ge  (Araştırma ve Geliştirme) tecrübesi ve bilgi birikimini, web sitemizden kopyalanacak birkaç paragraf yazı ve resim ile elde edeceğini düşünen bazı firmaların tüketiciye sunacağı hizmet (bilgi) kalitesinin de ciddi olarak sorgulanması gerekmektedir. Web sitemize ilişkin tüm içeriklerin tescili neticesinde, firma yayın tarihimiz sonrasında aynı bilgi ve görseli kullanan tüm kişi, kurum ve kuruluşlara ait web siteleri yine bilirkişi tarafından tespiti yaptırılıp belirlenerek suç duyurusunda bulunulmuş ve haklarında ilgili FSEK Mahkemelerince yasal işlem başlatılmıştır.

FSEK Internet Sayfalarının Fikrî Haklar Kapsamında Korunması Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) md. 1 hükmü ile, “sahibinin hususiyetini taşıyan … ilim, bilgi, hususi hizmete yönelik yazı,  ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri sayılan her nevi fikir ve (veya) sanat mahsulü” “eser” olarak nitelendirilmiş ve sahibine bu kanun hükümleri kapsamında özel bir koruma sağlanmıştır. Internet (web) sayfalarının oluşturulmasında fiziksel bir emek ve zamanın yanı sıra, zihinsel bir emeğin de harcandığı her türlü tartışmadan uzaktır. Dolayısıyla fikrî çabanın bir ürünü olan internet sayfalarının FSEK md. 1′de öngörülen diğer şartları ihtiva etmesi, özellikle “eser sahibinin hususiyetini taşıması” ve böylece diğer eserlerden ayrılması kaydıyla FSEK kapsamındaki korumadan yararlanacağı şüphesizdir. Korumanın sağlanabilmesi için düşüncenin (ide), internet ortamında şekillenmiş olması yeterlidir.

Böcek Arama Hizmeti Alırken !

Böcek Arama Hizmeti Alırken !

Dinlendiğinizden veya gizli görüntülendiğinizden şüpheleniyor ve ortamınızda böcek taraması yaptırmak istiyorsunuz. Böcek tarama / arama hizmetini alacağınız ekibin bu konudaki yeterliliği(!) ne kadar önemli?

Firmamız istihbarat teknolojileri alanında dünya pazarında satılmakta olan ve satışı son kullanıcıya sunulmayan (Emniyet ve Askeri birimlere satılan) çok özel dinleme sistemleri ve çalışma methodları alanında yıllardır aralıksız olarak araştırma ve geliştirme yönünde faaliyet göstermektedir.

Casus dinleme sistemi ve gizli görüntüleyici cihazları tespit edebilmek için bu tip cihazları çok çok iyi tanımak gerekliliği bu işin olmazsa olmazıdır. Zehir’i tanımazsanız Panzehir bulamaz, geliştiremezseniz!.

Periyodik Böcek Arama Hizmeti ve Tarama Standartları

PERİYODİK TARAMA HİZMETİ
arama hizmetimizin diğer bir hizmeti de periyodik tarama ve temizleme hizmetidir. Sizin belirleyeceğiniz  gün ve zamanlarda tespit hizmeti sağlamaktayız. Bunun için periyodik tarama anlaşması gerekmektedir. Kurumsal arama hizmetimiz için dilerseniz periyodik bakım anlaşması yaparak, mekanınızın belirlenecek günlerde aranmasını talep edebilirsiniz.  Arama hizmeti için belirli adetlerde “arama hizmeti kredisi” satın alarak, sizin belirleyeceğiniz önemli günlerinizde (Toplantı ve Özel görüşmeler öncesinde) arama hizmetimizden faydalanabilirsiniz.

EĞİTİM
Çalışanlarınıza tarama konusunda eğitim verilerek verici tespit cihazlarnın kullanımı kurulumu ve bunların uygulamasının eğitimini vermekteyiz. Bu sayede kendi arama ekibinizi oluşturabilecek ve bünyenizde arama ve tarama yaparak kişisel güvenliğinizi sürekli sağlayabileceksiniz.

VERİCİ TESPİT CİHAZLARININ SATIŞI
Yarı Profesyonel ve Tam Profesyonel verici tespit cihazlarını satın alıp bu cihazlar ile birlikte eğitim satın aldığınız taktirde kendi araştırma ekibinizi de oluşturabilirsiniz.

GİZLİLİK
Tarafımız ile paylaşılan tüm bilgiler firmamız bünyesinde gizli tutulmaktadır  ve hiç bir şekilde 3. kişi kurum ve kuruluşlar ile paylaşılmamaktadır.

ARAMA TEKNİKLERİ
Casus dinleme cihazlarının ve gizli kamera uygulamalarının çeşitliliği açısından bu tip teknolojilere yönelik çok değişik arama methodları uygulanmak zorundadır. Böceklerin çalışma prensibinin farklılığı arama esnasında da göz ardı etmeksizin farklı methodlar uygulanması zorunluluğunu getirmektedir. Bu methodların belirlenmesi ve tatbiki de ancak bilgi birikimi ve tecrübe ile aşikar olmaktadır. Basit bir örnek vermek gerekirse ; uzaktan aktif edilerek dinleme yapılan bir casus böcek cihazını, arama yaptığınız esnada bulabilmeniz mümkün değildir. Dolayısı ile arama esnasında göz ardı edilecek olan bu tip uygulamalar neticesinde arama yapılan ortam dinlenmeye devam edecek ve bu güvenlik açığınız kesintiye uğramaksızın devam edebilecektir. Sektörde bu tip hizmetin sunulması noktasında müşterinin kandırılması son derece kolay gerçekleşmektedir. Konusunda uzman olmayan kişiler tarafından bilinçsizce yapılan böcek arama ve tarama hizmeti sizin için daha büyük bir risk olabilmektedir. “Önemli bilgi” yazımızda da vurguladığımız üzere casus dinleme cihazı , casus böcek cihazları , lazerli dinleme , gizli kamera , gizli kayıt cihazları vb. gibi sistemlerin tespiti, analizi ve taramasında alacağınız hizmet kalitesini lütfen detaylı olarak irdeleyiniz, sorgulayınız.

EKİPMAN ve BİLGİ YETERLİLİĞİ !
“Casus Böcek Tarama Hizmeti” kavramını Türkiye’ye ilk defa getiren ve tanıştıran firma olan AG34 Elektronik Güvenlik Sistemleri, 1985 yılından beri  “Radyo Fekans Tekniği” alanında sayısız proje geliştirerek, bu alanda çeşitli tasarımları ile ilk’leri başarmıştır. Türkiye’ye kablosuz iletişim cihazı olarak gelen ilk 1. nesil telsiz cihazlarının servisi, tamiri ve geliştirilmesi gibi alanlarda yıllar boyu faaliyet göstermiştir. Radyo Amatör Cihazlarının ICOM, YAESU, KENWOOD, AOR, STABO gibi başlıca markaların bakım, onarımı alanında halen faaliyet göstermekteyiz. AG34 FM Radyo istasyonlarının ilk kurulmaya başladığı yıllardan günümüze kadar olan dilimde ise Profesyonel Radyo Vericileri üreterek birçok yerel radyo istasyonları tarafından halen kullanılmakta olan vericilerin tasarlanması, üretimi gibi alanlarda da faaliyet göstermiştir. Böcek arama hizmeti için doğru (!) Teknik Ekipman yanı sıra, “Radyo Frekans Tekniği” bilgisi ve buna ek olarak da, dünya pazarında tüketici tarafından temini mümkün olan ve olmayan istihbarat ekipmanları (Dinleme Cihazları ve Gizli Kameralar)’nın çok iyi tanınması (Teorik ve Pratik olarak) gerekliliği (!) reddedilemez bir gerçektir.  Tüm web sitelerimizdeki yazılarımızda ısrarla vurguladığımız gibi, lütfen alacağınız hizmet kalitesini, konuya hakim Teknik Kişilerce (!) sorgulayınız !.. Hizmeti sunacak olan personelin bilgi yeterliliği ve doğru (!) ekipman yeterliliği ciddi olarak sorgulanmalıdır. AG34 Elektronik Güvenlik Sistemleri olarak bu konuda tüm sorularınıza detaylı cevap vermeye hazırız.

STANDART ARAMA HİZMETİ
Potansiyel Casus Objelerin Tespiti ve Detaylı Fiziksel Arama
Kablosuz Casus Vericilerin Aranması ( 100kHz -12 Ghz RF Tabanlı Video ve Dinleme)
Optik Gizli Kamera Tespiti (Kapalı Devre ve Kablosuz)
Kablosuz Gizli Kamera Tespiti (850 Mhz – 2700 Mhz)
Yüzeysel Kablolamanın Kontrolü ve Araması

İLERİ SEVİYE ARAMA HİZMETİ
Potansiyel Casus Objelerin Tespiti ve Detaylı Fiziksel Arama
Computer Üzerinde Casus Hardware-Software Arama ve Tespiti
Mevcut Kablolamanın Detaylı Kontrolü ve Aranması
Telefon Sistem Analizi (Sabit ve Kablosuz Telefonların Kontrolü)
Mevcut Enerji Analizi (Şebeke Enerjisi Analizi)
Geniş Band Spectrum Analyser ile (RF) Frekans Taraması
Network(LAN) Test ve Analizi (IP Tabanlı Casus Cihaz Analizi)
IR – Laser Dinleme Tespiti (IR-Camera ile) Analizi
Mevcut GSM Telefonların (Casus Cep Telefonu) Analizi
Akustik Ses Sızıntı Analizi
Otomobil içi Dinleme Cihazı Tespiti ve Analizi
Otomobil Araç Takip Sistemi Analizi ve Tespiti

Böcek Arama ve Tespit Hizmeti Hakkında

RİSK DEĞERLENDİRMESİ
Bizim için önemli olan ilk şey, risk analizi araştırmasının yapılması ve raporlanmasıdır. Bu araştıma neticesinde verici veya böcek diye adlandırılan ve havadan yayın yapan vericilerin oluşturduğu tehlikeyi ve sizin endişelerinizi ortadan kaldırmaktır.

VERİCİLERİN TEMİZLENMESİ
Arama hizmetimiz, aşağıdaki şartları ve tehdit kombinasyonlarını kapsamaktadır.

RADYO FREKANSLARININ ANALİZİ
İlk test “alan dışı” analizidir. Çevreden alınan kirliliğe göre cihaz optimizasyonu sağlanır daha sonra içeride yapılan tarama ve analiz dış ortam freakans optimizasyonu ile karşılaştırılır. Bu analiz tüm tip vericiler için geçerlidir. Analiz bilgisayara bağlı özel spektrum analiz cihazı ile ve el tipi frekans okuma cihazı ile gerçekleştirilir.
Ara taşıyıcılar (Telekom Data Linkleri)
Frekans aktarıcılar (Röle ve Linkler)
Yayılmış spektrum
Karıştırıcılar (Jammer)
Şifreleyicler (Kriptolama Üniteleri)
Vericiler
Taranan frekans skalası, risk analizi esnasında saptanır. Eğer RF sinyali tespit edilirse özel RF takip ve lokalizasyon cihazı ile sinyalin kaynak yeri tespiti gerçekleşir.

RADYO FREKANS TARAMASI
Bu arama hizmeti daha küçük yerler için tasarlanmıştır, ofis ortamları, yönetim odaları ve toplantı odaları gibi. Tarama hizmetinde küçük odaların aramasında yüksek hassasiyetli verici tespit cihazları kullanılmaktadır.

ELEKTRİK ŞEBEKESİ ANALİZİ
Ana elektrik şebekeleri kullanılarak görüntü taşınması mümkündür. Hattaki gerilimi ölcerek muhtelif bağlı olan kapalı devre kameraların tespitleri mümkündür. Taşıyıcı ve aktarıcı olarak iki grup cihaz kontrolü yapılmaktadır. Tüm elektrikle çalışan cihazlar süpheli alan içinde çalışıp çalışmadığı veya bulunup bulunmadığı gözlenir.

GEREKSİZ KABLOLAMA ANALİZİ
Etrafta bulunan kablolamanın tespit ve analizi yapılarak, gereksiz görülen kablolamada risk tespiti yapılır. Olabilecek kapalı devre ses ve görüntü sistemlerinin tepiti mümkündür. Kapalı devre kablolama ile yapılan tüm dinleme en profesyonelce yapılan ve tespiti en zor olan sistemlerdir.
Fiber Kablolama
Kablo yönetimi
Server dolapları ve rafları
Priz kapakları
Modüler girişler
Telefon kabloları
Optik iletişim kabloları
Güvenlik kabloları

Risk taşıyan tüm gereksiz kabloların imha tavsiyesi ve uygulaması.

TELEFON SİSTEM ANALİZİ
Tüm telefonlar ve telefon hatları araştırılarak, uygulama sonrası teknik bir değişiklik yapılıp yapılmadığı konusunda durum analizi ve araştırması. Telefon üzerine sonradan eklenmiş bir verici olup olmadığının analizi. Bu analiz, telefon aktif veya deaktif esnada iki ayrı durumda sınıflandırılması. Telsiz telefonların el ünitesi ve merkez istasyon arasındaki sinyal uyumsuzluğunun araştırlması ve tespiti.

AKUSTİK SES SIZINTILARI ANALİZİ
Özel bilgisayar ve ölçüm cihazları ile ortamınızdaki ses sızıntısının analizinin yapılması ve bu sızıntının oluşturduğu tehtidlerin analiz edilmesi. Eğer talep edilirse özel beyaz ses üreten cihazların ince ayarlarının yapılması.

INFRARED EMİSYON ARAŞTIRMASI
Uzaktan elektromanyetik dinleme sistemleri ile dinlemelere karşı ortamdaki kızılötesi yoğunluğu tespiti ve analizi. Kızılötesine duyarlı özel kameralar ile analizin yapılması.

KAPALI DEVRE GİZLİ KAMERA TESPİTİ
Kablolu veya kablosuz gizli kameraların kızılötesi tespit cihazları ve kablosuz kamera tespit cihazları ile araştırılması hizmeti.

ELEKTROMANYETİK ALAN TESTİ
Ortamınızzdaki doğrusal olmayan bağlantı yeri değerlendirilmesi ve manyetik sızıntı probu ile duvarların tavan ve yer zemini analizi ile titreşimle yapılan dinleme ve kayıt cihazlarının analizi.Ayrıca taramalarımızda elektronik olmayan eşyaların gizli noktalarının analizi.

DETAYLI FİZİKSEL ARAMA HİZMETİ
Tespiti zor olan kapalı devre sistemlerin araştırılması ve incelenmesi.

ARAÇ İÇİ ARAMASI
Mevcut araçlarınızdaki dinleme, gps logger ve araç takip sistemlerinin belirlenmesi ve analizi.

CEP TELEFONU ANALİZİ
Mevcut cep telefonlarınız üzerindeki muhtemel mevcut “casus dinleme yazılımı” uygulamasının temizlenmesi.

Böcek Arama – Tarama – Tespit Eğitimi

Casus Böcek Arama / Tarama Hizmeti ve Dinleme Cihazlarına / Gizli Kameralara Karşı Korunma Eğitimi

Alacağınız profesyonel arama hizmetimizin neticesinde ortamınızda bu tarz casus dinleme veya görüntüleme cihazı bulunmamış olması, akabinde uygulanamayacağı anlamına gelmemektedir. Bu sebeple hizmetimizin en önemli bir yanı da, ortamınızdaki potansiyel dinlenebilirlik ve görütülenebilirlik riskinin tarafımızdan belirlenerek, böyle uygulamalara karşı alabileceğiniz önlemler hakkında detaylı olarak bilgilendirmemiz ve eğitim sunmamızdır. Önerilerimiz ve tavsiyelerimiz neticesinde sağlanacak olan muhtelif defans sağlayıcı teknik cihazlar ile dinlenme ve görüntülenme riskinizi yok denecek kadar minimuma indirgeyebileceksiniz.

Tekrar hatırlatmak istiyoruz ki ; Profesyonel Böcek Arama / Tarama Hizmeti, konusunda uzman kuruluştan alınır.  Alacağınız hizmete yönelik,  “Teknik Ekipman Yeterliliği”ni ve özellikle “Teknik Bilgi Yeterliliği”ni lütfen ciddi olarak sorgulayınız !.

Konuyla ilgili Web Siteleri :

www.BocekTarama.com

www.Tespit-Cihazi.com

www.CasusBocekArama.com

www.DinlemeTespit.com

Gizli ve Taşınabilir Kamera Sistemleri

Gizli Kameralar

Gizli görüntü yakalayabilen cihazlar da günümüz teknolojisi sayesinde inanılmaz boyutlara indirgenmiş olarak karşımıza çıkabilmektedir. Sesli video yakalayabilen cihazlar bir kalemin içine sığabilecek boyutlara varan ölçülerde her türlü eşya içine kolaylıkla gizlenebilen kameralardır. Bu tip kameraların türlerine göre kayıt süreleri (kayıt kapasiteleri) ve batarya ömürleri limitli olduğundan kısa süreli operasyonlarda tercih edilebilmektedir.

Uzun süreli kayıt hedeflenen durumlarda ise kullanılacak sistem ve düzenekler farklılaşmaktadır. Bu tip kameralar da sürekli enerji alabileceği bir eşya içine yerleştirilmektedir. Kayıt sistemi olarak da, ya harddisk’e sahip bir DVR kullanılmakta veya  IP tabanlı server üniteleri aracılığı ile internet veya wireless network üzerinden aktarılarak uzaktan kaydedilmesi mümkün olabilmektedir. Bu tip gizli kameralara en bilindik örnekler ise, dvd player, abajur, kütüphanede duran bir kitap içinde, prizde duran bir adaptör içinde, mevcut TV içinde, klima içinde olabilmektedir. Ancak yinede bu uygulamayı akla gelebilecek her türlü obje içine de sığdırmak mümkün olabilmektedir.

Taşınabilir Kameralar

Medya ve istihbarat birimlerince kullanılan seyyar kameralar da kamerayı taşıyacak kişinin üzerinde değişik tiplerde olabilmektedir. En bilindik tipleri düğme kameralardır. Ancak üst düzey profesyonel bir kamera kullanıldığında ise bu kameralar karşımıza kravat, gözlük, kol saati, cep telefonu, kravat iğnesi, sigara paketi, hesap makinası, çakmak, usb bellek, kimlik kartı görünümünde, ayakkabı üzerinde, şapka içinde, bluetooth kulaklık veya mp3 kulaklığı görünümünde çıkabilmektedir. Tipi ne olursa olsun bu tip kameraların tesbit cihazı kullanılmaksızın fark edilmesi mümkün değildir.

Uzaktan Casus Böceksiz Dinlemeler

Uzaktan Casus Böceksiz Dinlemeler

Dinlenmesi planlanan ortama verici yerleştirilmeden yapılan yüksek teknolojili dinleme sistemleridir. Dinlenecek ortama gönderilen Infrared Lazer ile ses titreşimlerinin aynı yolla geri taşınıp sese çevrilmesini sağlayan ürünlerdir. Bu tip ürünler yüksek maliyetli tam profesyonel ürünler olduğundan bireysel anlamda satın alınıp kullanılabilecek olan ürünler değildir. Emniyet ve istihbarat birimleri tarafından kullanılabilen sistemlerdir.

Uzak Menzilli Dinleme Cihazları

Uzak Menzilli Dinlemeler

300 metrenin üzerinde bir mesafede dinleme hedeflenen durumlarda tercih edilecek cihazlar ayrı bir kategoride yerini almaktadır. Böyle bir durumda GSM tabalı ürünler tercih edilmekte ve uygulanmaktadır. Bu tip casus dinleme cihazları istenilen her türlü objenin içine uygulanabilmektedir. GSM tabalı dinleme cihazı ortama yerleştirilmeden önce cihazın içine Sim kart yerleştirilerek ortama bırakılmaktadır.

Bu cihazlar sürekli RF (Radio Frequence) tabanlı yayın yapmadığından dolayı, arama yapıldığı esnada aktif değilse tespit edilebilirliği bulunmamaktadır. Bu tip GSM tabanlı dinleme cihazı, dinlenmesi istenilen esnada, dinleyecek kişi tarafından aranarak aktif edilmektedir.  Bu sayede ortam, telefon hatları üzerinden dinlenebilmekte ve uzaktan kaydedilebilmektedir.

Kısa Menzilli Dinleme Cihazları

Kısa Menzilli Dinlemeler

Kısa mesafeli dinleme cihazlarında 100 mt ile 300 metre menzilde dinleme yapabilecek süper minyatür ürünler mevcuttur. Günümüz teknolojisinde olabildiğince küçük boyutlara indirgenmiş olduğundan akla gelebilecek her türlü objenin içerisine gizlenmiş olarak karşımıza çıkabilmektedir. Gelişmiş teknolojinin ileri seviyesindeki “böcek”leri, mikro amperler seviyelerindeki enerji tüketim kabiliyetleri sayesinde kendi pilleri ile günlerce gizlenmiş oldukları yerden yayın yapabilmektedirler.

Uzun süreli dinleme hedeflenmiş olan uygulamalarda ise bu casus böcekler, içinde enerji barındıran aygıtlar içine de uygulanmaktadır. Bu sayede casus böcekler (Vericiler), enerjilerini uygulandıkları aygıt içindeki enerjiden alarak günler, haftalar hatta aylar boyu yayın yapabilmeleri sağlanabilmektedir. Profesyonel seviyedeki uygulamalarda, bu tip casus cihazların, herhangi biri tarafından tespit edilebilirdiği neredeyse imkansız olabilmektedir.  Piyasada kablosuz dinleme cihazlarında bulunabilirliği olan verici tiplerinde, kendi pilleri ile 1 aya kadar sürekli yayın yapabilen böcekler mevcuttur.

Böcek Aramasında Tespit

Mevcut Cihazı Bulmak ve Bulamama Farkı (!)

Almayı düşündüğünüz hizmetin, sizin için ne kadar önemli olduğunun bilincinde olarak, dünya standartlarındaki teknik ekipmanlarımızın yanı sıra yılların Ar-Ge tecrübesi  ve bilgi birikimi ile sunduğumuz profesyonel hizmet neticesinde % 99′a varan başarı oranımız ile her zaman yanınızdayız. Konuya vakıf bir ekibin sunduğu profesyonel hizmet ile,  konu hakkında bir bilgisi olmayan ekibin sunduğu “böcek arama hizmeti” arasındaki fark ; muhtemel dinleme cihazlarının bulunması ile bulunamaması arasındaki fark kadardır. Doğru hizmet ve tam güvenilirlik firmamızca garanti edilmektedir.

Detaylı bilgi ve iletişim : www.teknikarama.com